תקנון משמעת תלמידים

א.  פתיחה

ב. הגדרות

ג. כללי משמעת

ד.  עבירות משמעת

ה. עונשים

ו. רשויות המשמעת

ז.  הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת

ח. החלטות ביניים

ט. הדיון בערעור

א.  פתיחה

 1. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון רב בין המוסד לבין הלומדים בו ומחייבים התנהגות ההולמת את כבוד האוניברסיטה ואת המעמד של תלמיד.
 2. תקנון משמעת תלמידים (להלן: “התקנון״), נכנס לתוקפו לאחר אישורו על־ידי הסנאט ובמועד פרסומו, שאז יפקע תוקפו של תקנון המשמעת שקדם לו. על עבירות שנעברו לפני כניסת התקנון לתוקפו יחולו הוראות תקנון המשמעת שהיה בתוקף בזמן שנעברה העבירה.

ב. הגדרות

 1. בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעויות הרשומות לצד כל אחד מהם.

  בתקנון זה האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמעו, וכן להיפך. בתקנון זה האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמעו, וכן להיפך.

  3.1 “האוניברסיטה״ אוניברסיטת חיפה, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה.

  3.2  “דיקן פקולטה״ לרבות ראש בית־ספר של האוניברסיטה וראש יחידה אקדמית שאיננה כלולה במסגרת פקולטה.

  3.3 “עובד אקדמי״ מי שממלא תפקיד הוראה, הדרכה, תרגול או מחקר בכל   המסלולים והדרגות באוניברסיטה או מטעמה.

  3.4  “עובד בטחון״ עובד מינהלי או מי שמועסק על־ידי חברת שמירה חיצונית   והוסמך בכתב על־ידי הממונה על הביטחון והבטיחות לשמש כעובד בטחון.

  3.5  “עובד מינהלי״ עובד האוניברסיטה, או אדם המועסק מטעם האוניברסיטה (אף בהעדר יחסי עובד מעביד עם האוניברסיטה) ואיננו עובד אקדמי.

  3.6 ״רשויות משמעת״ ראש רשות המשמעת, הממונה על המשמעת, הפוסקים,  יושב ראש ועדת הערעורים וחברי ועדת הערעורים.

  3.7  תלמיד״ (א) מי שנרשם ללימודים באוניברסיטה, בין אם ללימודים לתואר ובין אם ללימודים שאינם מקנים תואר, לרבות תלמידי המכינה האוניברסיטאית, ותלמידי ביה״ס לתלמידי חו״ל, ונתקבל על ידה כתלמיד, מעת הרשמתו וכל עוד הוא רשום כתלמיד, כולל בחופשות לימודים. (ב) מי שביקש להתקבל כתלמיד, וטרם נתקבלה החלטה בבקשתו, מעת הגשת בקשתו ועד קבלת החלטה בה, נדחתה בקשתו – מעת הגשתה ועד קבלת ההחלטה.  (ג) מי שסיים את חוק לימודיו אך טרם קיבל תעודה. (ד) מי שהיה תלמיד במועד העבירה. (ה) תלמיד המתפקד כעובד אקדמי אלא אם כן יובא לדין משמעתי לפני בית הדין המשמעתי לסגל האקדמי. (ו) תלמיד בתר דוקטורט לא ייחשב כ“תלמיד“ לצורך תקנון זה ויחול בעניינו תקנון משמעת אקדמי.

  3.8  תחומי קריית האוניברסיטה״ חצרי האוניברסיטה, בנייניה ומתקניה, לרבות שיכונים, מעונות סטודנטים ומתקנים של האוניברסיטה בין בבעלותה, בין אם מוחכרים או מושכרים לה גם אם הם נמצאים מחוץ לתחומי הקריה, ולרבות  שטחים ומבנים אשר בבעלות האוניברסיטה, בחכירתה, מושכרים לה או בחזקתה ובשימוש גורמים אחרים.

ג. כללי משמעת

 1. תלמיד חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

  4.1 לשמור על כבוד האוניברסיטה ועל כבוד עובדיה האקדמיים, עובדיה המינהליים, מוריה, תלמידיה ואורחיה, להימנע מלפגוע בשלומם, בגופם וברכושם, ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד במוסד להשכלה גבוהה ואת עקרונות החוק והמוסר הציבורי.

  4.2  למלא בנאמנות את כל החובות הלימודיות, המשמעתיות והאחרות, כפי שהן חלות על התלמידים לפי חוקת האוניברסיטה, תקנותיה ונהליה.

  4.3 לציית להוראות רשויות האוניברסיטה, עובדיה האקדמיים ועובדיה המינהליים, ושליחיה, הניתנות עקב ובקשר למילוי תפקידם בהתאם לחוקת האוניברסיטה, תקנותיה ונהליה.

  4.4 לשמור על רכוש האוניברסיטה ועל הניקיון והסדר בתחומיה.

  4.5 על התלמידים להקפיד על משמעת והתנהגות נאותה בתחומי הפעילות השונים, באוניברסיטה ומחוצה לה, ומעשה או מחדל  ייחשבו כעבירה משמעתית במקרים כגון:

 – אי־ציות לתקנונים ונהלים, הנקבעים על־ידי רשויות האוניברסיטה או  אי־מילוי הוראות עובדיה האקדמיים או עובדיה המינהליים;

 – אי־הקפדה על כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות־ בית, עבודות סמינריוניות, עבודות גמר ואחרות; וכן אי־הקפדה על כללי  יושר והגינות בעת פניה בכתב או בעל־פה לרשויות האוניברסיטה;

  – התנהגות הפוגעת במהלך שיעורים ובחינות וכן בעובדים אקדמיים    ועובדים מינהליים;

  – התנהגות הפוגעת בתלמידים אחרים;

  – התנהגות הפוגעת במתקנים ובטיפול בציוד וברכוש האוניברסיטה.

ד. עבירות משמעת

 1. עבירת משמעת היא אחת העבירות דלקמן שנעברה על־ידי תלמיד.

  5.1 התנהגות הפוגעת בכבוד האוניברסיטה, ברכושה או בפעולותיה

  5.2 התנהגות הפוגעת בכבודם, בגופם או ברכושם של עובדיה האקדמיים, עובדיה  המינהליים, תלמידיה או אורחיה של האוניברסיטה אם נעשתה בקשר למעמדם של הנפגעים כעובדים אקדמיים, כעובדים מינהליים, כתלמידים או כאורחים.

  5.3 התנהגות שאיננה הולמת תלמיד, בין בהימצאו בתחומי קריית האוניברסיטה או בכל מקום אחר שבו יימצא בתוקף היותו תלמיד (כגון: פעילויות המיועדות להכשרת עובדים אקדמיים או תלמידים; תכניות להכשרה מעשית בעבודה סוציאלית; אתרי חפירה; סיורים לימודיים; לימודי שדה; פעילות ספורטיבית ציבורית; פעילות בלשכות משפטיות וכדומה).

  5.4 הפרעה להוראה, למחקר או לעבודה באוניברסיטה, או הפרעה לכל פעילות אחרת שנתאשרה על־ידי המוסדות המתאימים באוניברסיטה, וכן סיוע לכל  הפרעה כזו.

  5.5 הונאה בבחינה, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה או סיוע לתלמיד אחר במעשה כזה, ובכלל זה החזקת חומר אסור, העתקה מתלמיד אחר או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק, התנהגות בניגוד להוראות המשגיח, או תקשורת כלשהי עם נבחן אחר.

  5.6 הדברות או נסיון הדברות עם גורם חוץ בעת הבחינה. הכנסת שינוי כלשהו   בבחינה לאחר תום מועד הבחינה.

  5.7 הונאה או מצג שווא בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.

  5.8 הונאה בבחינת כניסה לאוניברסיטה, בין במטרה להתקבל כתלמיד ובין במטרה לסייע לאחר להתקבל כתלמיד באוניברסיטה.

  5.9 מעשה תרמית אחר כלשהו, או מצג שווא שנעשה לשם קבלת זכויות באוניברסיטה או בקשר ללימודים בה, אם לטובת עצמו, אם לטובת אחר וכן סיוע בעשיית כל מעשה כאמור.

  5.10  אי־ציות להוראות של רשויות האוניברסיטה ובכלל זה לעובדיה האקדמיים ועובדיה המינהליים, שניתנו במסגרת מילוי תפקודיהם, כולל סירוב העברת דוגמת כתב יד או מסמכים נוספים, וכן אי ציות להוראות כאמור גם אם ניתנו מחוץ לתחומי קריית האוניברסיטה. 

  5.11 עשיית מעשה שיש בו משום מרמה, הונאה או זיוף, בין אם הניב המעשה   טובת הנאה ובין אם לאו, ובכלל זה:

 – מסירת ידיעה כוזבת ביודעין לאוניברסיטה, הימנעות ביודעין ממסירת מידע נדרש, חיבור מסמך כוזב ו/או  הגשתו לרשויותיה,  לעובדיה  האקדמיים או לעובדיה המינהליים לשם קבלת זכויות באוניברסיטה, או בקשר ללימודים באוניברסיטה, אם לטובת מוסר הידיעה, מחבר המסמך או המגיש אותו כאמור, ואם לטובת אחר.

 – הכנסת שינוי בכל מסמך, תעודה או רשומה מטעם האוניברסיטה, ללא   הרשאה מרשויותיה המוסמכות.

  5.12  פגיעה ברכוש ספריות האוניברסיטה ובכלל זה גניבת ספרים, תדפיסים, חומר דיגיטלי, חומר אודיו־ויזואלי או חומר אחר, הסתרתם, הוצאתם ללא רשות,  השחתתם, הפרת תקנון או נהלי ספריות האוניברסיטה, וכל עבירה אחרת   הקשורה בשימוש בספריות.

  5.13  הפרת תקנות, הוראות ונהלי האוניברסיטה, ובכלל זה – הפרה של תקנות,   הוראות והסכמים המתייחסים:

 א. לנוהל פעילות ציבורית בקמפוס;    

 ב. לעישון במקום האסור לישון;

 ג. לשימוש במתקני האוניברסיטה כולל ספריות, חדרי מעבדות, אולמות, מעונות ושיכונים, מועדונים, משרדים, מתקני ספורט ושטחים פתוחים;

 ד. לעבירות חניה;

 ה. למעשה או מחדל שגרם או שעלול היה לגרום למניעת מימוש זכותם של תלמיד, עובד אקדמי, עובד מינהלי או אורח האוניברסיטה, מגישה למתקנים הנזכר לעיל, לספרים, לאמצעי הוראה ולמידה אחרים או כל זכות אחרת המוקנית להם כדין.

  5.14   סרוב להזדהות בפני עובד אקדמי או עובד מינהלי במסגרת מילוי תפקידם.

  5.15 אי הופעה לפני רשויות המשמעת, או סירוב להעיד בפניהן.

  5.16  מתן עדות שקר או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת.

  5.17 אי מילוי חלקי או מלא של החלטה שניתנה על־ידי רשויות המשמעת.

  5.18 התנהגות הנוגדת את החוק או את עקרונות המוסר הציבורי, וכן כל התנהגות שיש עמה קלון.

  5.19  התנהגות פרועה, הקמת שאון ומהומה, השתתפות בתגרה או התנהגות אלימה, בתחומי קריית האוניברסיטה.

  5.20 שימוש ברכוש האוניברסיטה לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך, ובכלל זה  שימוש בזמן מחשב לצרכים פרטיים ללא אישור מוסמך. פריצה או הסגת גבול לאוניברסיטה או לרכושה.

ה. עונשים

 1. תלמיד שנמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים המנויים להלן:

  .6.1  אזהרה.

        נזיפה.

        נזיפה חמורה.

  6.2  פסילת התלמיד מקבלת פרס לימודים, הנחה בשכר לימוד, הלוואה או מלגה או ביטול הזכות לקבלם לתקופה שתיקבע.  ביטול זכויות או הישגים שנרכשו כתוצאה ממרמה.

  6.3  מניעת כניסה ושימוש במתקני האוניברסיטה וברכושה כולל מעבדות, ספריות, מחשבים, שיכונים ומעונות סטודנטים, מועדונים, מתקני ספורט ומגרשי חניה למשך תקופה שתיקבע.

  6.4  פסילת בחינה שהתלמיד נבחן בה, וכן פסילת תרגיל, עבודת בית, עבודה סמינריונית, עבודת גמר, עבודת דוקטור, או עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו.

  6.5  איסור השתתפות או ביטול קורסים שנתיים או סמסטריאליים מסויימים   שהתלמיד השתתף בהם.

  6.6 איסור להיבחן בבחינה או בבחינות מסויימות במועד מסויים או במועדים   מסויימים.

  6.7  עיכוב מתן כל מסמך מטעם האוניברסיטה הקשור בלימודים.

   עיכוב מתן תעודה או אישור המעידים על לימודי התלמיד או סיום לימודיו, למשך תקופה שתיקבע.

  6.8  ביטול מסמך, תעודה, תואר או אישור מטעם האוניברסיטה הקשור בלימודים, בכפוף לאישור הרקטור.

  6.9  קנס כספי בשעור שלא יעלה על מחצית משכר הלימוד המלא השנתי לתלמיד מן המניין. כל קנס יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתו ועד למועד הפרעון בפועל.

  6.10  ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה. ביטול בדיעבד של שנת לימודים או חלקה.

  6.11 הרחקת התלמיד מן האוניברסיטה לתקופה מוגדרת לרבות איסור כניסת התלמיד, במשך תקופת ההרחקה, לתחומי קריית האוניברסיטה.

  6.12  הרחקת התלמיד מן האוניברסיטה לצמיתות, לרבות איסור כניסת התלמיד  לתחומי קריית האוניברסיטה.

   עונש הרחקה לצמיתות מן האוניברסיטה טעון אישורו של הרקטור.

  6.13  מניעת הרשמה או מניעת חידוש לימודים.

  6.14  נמצא תלמיד אשם בעבירת משמעת ועקב העבירה נגרם נזק חומרי לרכוש   האוניברסיטה, ובכלל זה הספריה, או לעובדי האוניברסיטה או תלמידיה, ניתן לחייבו בפיצוי כספי.

   כל פיצוי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מתום שלושים יום ממועד הטלתו ועד למועד הפרעון בפועל.

  6.15  חיוב התלמיד לעשות שירות לאוניברסיטה או מטעמה או לציבור בתנאים   ובמועדים שייקבעו על־ידי רשויות המשמעת.

  6.16  גרירת רכב ו/או סינדולו.

  6.17  מניעת העסקה של התלמיד באוניברסיטה, בכל תפקיד או בתפקיד מסויים  כלשהו, בין אם בשכר ובין אם ללא שכר, לתקופה קצובה או עד גמר לימודיו באוניברסיטה.

  6.18  עונש על תנאי.

   רשויות המשמעת רשאיות להורות כי עונש שהוטל על־ידן יהיה, כולו או מקצתו, על תנאי. התנאי הוא שתלמיד לא יעבור עבירה או עבירות שייקבעו על־ידי רשויות המשמעת בתקופה מוגדרת.

  6.19 תלמיד שנדון לעונש על תנאי לא ישא את עונשו, אלא אם עבר תוך התקופה שנקבעה אחת העבירות שנקבעו והורשע בגין עבירה כאמור תוך תקופת התנאי  או אחריה. תקופת התנאי תתחיל מיום ההחלטה אלא אם נקבע בגוף ההחלטה אחרת.

  6.20  הורשע תלמיד כאמור, יופעל התנאי על־ידי רשויות המשמעת ולא יהא בכך כדי לגרוע מסמכויות רשויות המשמעת להטיל על התלמיד, בחופף או במצטבר, עונש או עונשים בגין העבירה החדשה שבגינה הופעל התנאי.

  6.21 תמצית ההחלטה וגזר הדין ירשמו בתיקו האישי של התלמיד שהורשע, המנוהל ביחידה האקדמית בה הוא לומד ובמחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד.

       6א.

 6א.1 תלמיד שנמצא אשם בעבירה לפי סעיף 5.5 או 7.5, יורחק הרחקה בפועל לתקופה שתיקבע על־ידי הפוסק בהתאם לחומרת העבירה.

 6א.2 תלמיד שנמצא אשם פעם נוספת בעבירה לפי  סעיף 5.5 או 7.5, בתוך שלוש שנים מיום שהורשע לראשונה בעבירה לפי סעיף 5.5 או 7.5, יורחק מן האוניברסיטה לצמיתות, אלא אם מצא הפוסק נסיבות מיוחדות, אותן יפרט בהחלטתו, המצדיקות עונש קל יותר. הוראות סעיף 02.6 יחולו על סעיף זה.

 6א.3 נמצא תלמיד אשם בעבירה לפי סעיף 5.5 או 7.5, יחליט הממונה על המשמעת בהתיעצות עם ראש רשויות המשמעת, על דיווח המקרה ליועץ המשפטי לממשלה.

ו. רשויות המשמעת

 1. רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים:

 א. רשויות המשמעת באוניברסיטה הינן:

 1. ראש רשות המשמעת.
 2. הממונה על המשמעת והפוסקים.
 3. יושב ראש ועדת הערעורים וחברי הוועדה.

 ב. בעלי תפקידים אחרים: התובע הראשי, התובעים והמרכז כהגדרתם בתקנון.

ראש רשות המשמעת     

7.1 סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין העובדים האקדמיים של  האוניברסיטה את ראש רשות המשמעת. ראש רשות המשמעת אחראי על ארגון, ניהול והפעלה של רשויות המשמעת.

7.2 הממונה על המשמעת והפוסקים

 7.2.1 סנאט האוניברסיטה, בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא, ימנה מבין העובדים האקדמיים של האוניברסיטה את הממונה על המשמעת וכן ימנה מבין העובדים האקדמיים, העובדים המנהליים, התלמידים ואישי ציבור את הפוסקים, במספר שייקבע מדי פעם בפעם על ידי  הסנאט. המנוי יהיה לתקופה קצובה.

 7.2.2 הממונה על המשמעת ידון ויחליט – כדן יחיד – בתלונות על עבירות משמעת.

 7.2.3 כל סמכות המסורה לממונה על המשמעת על פי תקנון זה – פרט  לסמכויותיו לפי סעיף 7.2.4 להלן – נתונה גם לכל אחד מהפוסקים. דין 

               החלטה של  פוסק כדין החלטה של הממונה על המשמעת לכל דבר ועניין.

 7.2.4 חלוקת התיקים בין הממונה על המשמעת לפוסקים וקביעת מועדי הדיון תעשה על־פי הנחיות כלליות שיקבע הממונה על המשמעת מעת לעת, או על פי קביעתו לענין או לעניינים מסויימים. על אף האמור בסעיף  7.2.2 לעיל, לממונה על המשמעת הסמכות לקבוע בהתאם לשיקול דעתו, כי בתלונות מסויימות יתקיים הדיון על־ידי מותב של שלושה המורכב מן הממונה על המשמעת ושניים מבין  הפוסקים שייקבעו על־ידו.

 7.2.5  הממונה על המשמעת רשאי לאצול סמכויותיו על־פי סעיף 7.2.4 לעיל לפוסק או לפוסקים.

 7.2.6  משתמה תקופת המינוי של הממונה על המשמעת או של אחד מהפוסקים, מוסמכים הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל תלונה שהוגשה בפניהם קודם לכן, וכן בתלונות חדשות עד למינוי מחליפיהם.

7.3  ועדת ערעורים

 7.3.1  חברי ועדת הערעורים יהיו שמונה עובדים אקדמיים שימונו על־ידי סנאט האוניברסיטה, ארבעה תלמידים שימונו על־ידי ועד אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה וארבעה אישי ציבור שימונו על־ידי נשיא האוניברסיטה.  יושב ראש ועדת הערעורים ימונה על־ידי הסנאט בהמלצת הרקטור ועל דעת הנשיא מתוך שמונת העובדים האקדמיים  או מבין ארבעת אישי הציבור כאמור. המינוי יהיה לתקופה קצובה.

 7.3.2 ועדת הערעורים תדון בהרכב של שלושה עובדים אקדמיים, תלמיד אחד ואיש ציבור אחד.

 7.3.3.  הרכב ועדת הערעורים לדיון בכל ערעור ייקבע על־ידי יושב ראש ועדת הערעורים  מבין חברי ועדת הערעורים, וכן יקבע יושב ראש ועדת הערעורים את יושב ראש המותב.

 7.3.4 משתמה תקופת המינוי של יושב ראש ועדת הערעורים או של חבריה, מוסמכים הם להמשיך ולסיים את הדיון בכל ערעור שהוגש בפניהם קודם לכן וכן בערעורים חדשים עד למינוי מחליפיהם.

 7.4 מרכז ותובע

 7.4.1 הרקטור ימנה עובד מינהלי שישמש כמרכז של רשויות המשמעת (להלן – “המרכז״).

 7.4.2 הנשיא והרקטור, ימנו עובדי אוניברסיטה מינהליים, עובדים אקדמיים ותלמידים שישמשו כתובע ראשי וכתובעים בדיון המשמעתי  (להלן – כל  אחד מהם “התובע״).  מינוי התלמידים יהיה בהתייעצות עם אגודת  הסטודנטים ובשיתוף דיקן הסטודנטים.

 1. שמירת סמכויות

 8.1 סמכותן של רשויות המשמעת לדון ולפסוק בעבירות משמעת אינה שוללת סמכותם של עובד אקדמי או עובד מינהלי לתת הוראות או לנקוט צעדים – שבגדר סמכותם – לשם מניעת הפרעות מצד תלמיד למהלך תקין של לימודים, בחינות או פעילות אחרת באוניברסיטה.

 8.2 אין בהוראות התקנון כדי לפגוע בסמכויות הנתונות לעובד אקדמי או לעובד מינהלי על־פי תקנונים אחרים באוניברסיטה.

ז. הליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת

 1. הסמכות לקיים הליכים משמעתיים לפי תקנון זה איננה נשללת על־ידי קיום

  חקירה משטרתית, הליכים פליליים או פסק דין בגין אותו מעשה.

  9.1 תלונה בדבר עבירה על המשמעת תוגש על־ידי המתלונן בכתב בשני עותקים לתובע.

  9.2 התובע יטפל בתלונה סמוך ככל האפשר לאחר קבלתה, והוא רשאי לבקש הסברים מהמתלונן, מהתלמיד הנתבע, אם הלה חפץ לתת הסבר, ומכל מקור אחר.

  9.3 הגיע התובע להחלטה שאין מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, רשאי הוא לגנוז את התלונה. התובע יודיע למתלונן ולנתבע על החלטת הגניזה, ועל זכות המתלונן לערער על החלטה זו בפני הרקטור והנשיא תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעה זו. הערעור יתקבל אם הרקטור והנשיא החליטו על כך. החלטת הרקטור והנשיא תהא סופית. אחת לשנה יגיש התובע דווח מפורט לוועדה המתמדת על התלונות שנגנזו.

  9.4 החליט התובע שיש מקום לפתוח בהליכים משמעתיים, יכין את טופס  התביעה ויעבירו לממונה על המשמעת תוך ציון הפרטים הבאים:

   א. פרטי המתלונן ותאורו.

   ב. תאור המעשים או המחדלים המיוחסים לתלמיד הנתבע.

   ג.  פרוט סעיפי עבירות המשמעת המיוחסות לנתבע וכן אם התביעה מתכוונת לדרוש הטלת אחד מן העונשים האמורים בסעיפים 6.8, 6.10, או  6.12 לעיל ו/או עונש כאמור בסעיף 6.11 לעיל לתקופה של שנה ומעלה (עונשים אלה יכונו בהמשך “עונשים חמורים“).  

   ד.  רשימת עדי התביעה ומסמכים.

   ה. כי התביעה תהיה מיוצגת בהליכים על ידי עורך–דין (במקרים שבהם כך יוחלט על ידי התובע).

  9.5 הממונה על המשמעת באמצעות המרכז, ישלח לנתבע, לתובע, למתלונן, וליושב ראש אגודת הסטודנטים, בהקדם האפשרי, הזמנה בכתב  על  המקום והמועד שנקבע לדיון בתלונה, בצירוף טופס התביעה ועותק של התקנון.

   טופס ההזמנה יבהיר לנתבע:

   9.5.1 את הברירה, הטעונה הסכמת שני הצדדים, בין דיון בדרך של     גישור לבין דיון משמעתי.

   9.5.2  כי הינו רשאי להיעזר במייצג שהינו תלמיד אחר או עובד אקדמי.

   9.5.3  במקרים בהם נקבע כי התביעה תהיה מיוצגת על ידי עורך דין     ו/או כי התובע מתכוון לדרוש להטיל על הנתבע עונשים חמורים כהגדרתם לעיל (באותם המקרים בהם החליט כך התובע) – כי הנתבע רשאי להיות מיוצג בדיון המשמעתי על ידי עורך–דין.

   9.5.4  כי עליו למסור לממונה על המשמעת, לא יאוחר מחמישה ימי עבודה מהיום שבו נמסרה לו ההזמנה הודעה בכתב הכוללת את הפרטים הבאים:

       (א)    על בחירתו בדרך של גישור או בדרך של דיון משמעתי.

   (ב)   אם בחר להסתייע במייצג כאמור בסעיף 9.5.2 לעיל או

    בעורך דין (בהתקיים התנאים  האמורים בסעיף 9.5.3 או בסעיף 9.5א‘ בתקנון זה) – את שמו ומענו של המייצג/עורך–הדין.   

  9.5 א. אם לטענת התלמיד קיימת מגבלה משמעותית ביכולתו לייצג את עצמו או שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לטענתו להתיר לו להיות מיוצג בהליכים המשמעתיים על ידי עורך–דין, עליו לפנות בבקשה להתיר לו ייצוג כאמור וזאת ביחד עם ההודעה האמורה בסעיף 9.5.4. בבקשתו יפרט התלמיד את הנימוקים המצדיקים לטענתו להיעתר לבקשתו ויצרף ראיות התומכות בנימוקיו, ככל שיהיו כאלה. הממונה על המשמעת יודיע לתלמיד על החלטתו בבקשה לפחות 4 (ארבעה) ימים לפני המועד שייקבע לדיון בתלונה. על החלטת הממונה על המשמעת על פי סעיף זה אין זכות ערעור. החליט הממונה על המשמעת להתיר לתלמיד להיות מיוצג על ידי עורך-דין, תהיה התביעה זכאית גם היא לייצוג כזה, אף אם לא הודיעה מראש על כוונתה להיות מיוצגת על ידי עורך-דין בהליך המשמעתי.

  9.6 כל הודעה, הזמנה או מסמכים שיישלחו לנתבע ולמתלונן בדואר רשום לפי כתובתו שבמדור לרישום ומעקב באוניברסיטה או כתובתו בחוג לימודיו, או שנמסרו לידי הנתבע באמצעות שליח ייחשבו כאילו נמסרו לנתבע שבעה (7) ימים לאחר שיגורם – אם נשלחו בדואר כאמור או ביום מסירתם בפועל לידי הנתבע – אם נמסרו על־ידי שליח כאמור.

  9.7 המועד שייקבע לתחילת הדיון בתלונה יהיה לא מאוחר מאשר שלושים (30) ימי עבודה מיום שנתקבלה התלונה על־ידי התובע ובמקרה של חופשות בהן אין פעילות באוניברסיטה מאה (100) ימים, ולא מוקדם משבעה (7) ימים מהיום בו נמסרה ההזמנה לפי סעיף 9.5 לעיל לנתבע. תובע או נתבע, המבקש לדחות את מועד הדיון, יודיע על כך  לממונה על המשמעת, בצירוף נימוקים, תוך שלושה (3) ימים מיום שנמסרה לו ההזמנה. החלטת הממונה על המשמעת בבקשת הדחייה תימסר לנתבע, לתובע, למתלונן וליושב ראש אגודת הסטודנטים או מי שימונה על ידו, בהקדם האפשרי.

 9.7 א. לתלמיד הנתבע, או לבא כוחו, תהיה זכות לעיין בהחלטות שניתנו במקרים דומים ושפורסמו על־ידי רשויות המשמעת בעילום שם, במהלך השנתיים שקדמו לדיון באמצעות אתר האינטרנט של הרשות.

 9.8 הדיון בתלונה יכול שיתנהל בהעדר הנתבע אם זה לא יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים דיון שלא במעמד הנתבע בנסיבות כמתואר לעיל, יהיה הממונה על המשמעת רשאי ליתן כל החלטה אף שלא בפני הנתבע. ניתנה החלטה שלא בפני הנתבע ימציא לו המרכז עותק ממנה והנתבע יהיה רשאי לעתור לביטול  תוך שבעה (7) ימים מהמועד בו הומצא לו עותק מן ההחלטה. העתירה תתברר בפני הממונה על המשמעת שיהיה מוסמך לבטל החלטתו או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקיים דיון חוזר בתלונה בנוכחות הנתבע.

 9.9 בשעת הדיון בתלונה יהיו נוכחים התובע, המתלונן, הנתבע ומייצג (אם מונה בהתאם לאמור לעיל וניתן לו יפוי כוח בכתב על ידי התלמיד) וכן תלמיד משקיף, המתמנה על–ידי הרקטור מתוך רשימת משקיפים שתגיש אגודת הסטודנטים. נוכחותו של מייצג הנתבע בדיון אינה פוטרת את הנתבע מהתייצבות לדיון על פי ההזמנה שקיבל.

 9.10 המרכז יזהה את הנתבע ויציג בפניו את כל הנוכחים בשמם ותפקידם.

 9.11 הממונה על המשמעת יקרא את טופס התביעה בפני הנתבע ויסביר לו, אם יתבקש לכך – את האמור בו. הממונה על המשמעת יסביר לנתבע ולתובע את האפשרות של קיום הדיון בדרך של גישור. בהעדר הסכמה הדדית של הצדדים בדבר קיום הדיון בדרך של גישור, יתקיים הדיון המשמעתי.

 9.12  לא הודה הנתבע, יציג התובע את גירסתו, וראיותיו, וירצה את טיעוניו.  משסיים, יציג הנתבע או מי שמייצג אותו את גירסתו וראיותיו, וירצה את טיעוניו.

  9.13  בתום דיון זה, ובהקדם האפשרי, יכריע הממונה על המשמעת בכתב על דבר זיכויו או הרשעתו של הנתבע. הודה הנתבע בביצוע העבירה, יכריע הממונה על המשמעת בהקדם האפשרי על דבר הרשעתו.

  הורשע הנתבע בביצוע העבירה, יציג התובע את ראיותיו וטיעוניו לענין העונש.    משסיים, יציג הנתבע את ראיותיו וטיעוניו לענין העונש.

 9.14  היושב או היושבים בדין, הנתבע והתובע, רשאים לחקור את העדים, לרבות המתלונן והנתבע. היושבים בדין ידאגו להגן על העדים מפני פגיעה והטרדה במהלך הדיון וימנעו שאלות בלתי רלוונטיות או חוזרות תוך ניצול לרעה של הדיון.

 9.15  הממונה על המשמעת ינהל את הדיון ויקבל ראיות בדרך שנראית לו צודקת ויעילה, תוך הקפדה על כללי הצדק הטבעי.

 9.16  במהלך הדיון יירשם בידי המרכז פרוטוקול שיחתם בידי הממונה על המשמעת.

 9.17 הדיון המשמעתי יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם הממונה על המשמעת יחליט אחרת, על־פי בקשת התובע או הנתבע.

 9.18 סמוך ככל האפשר לסיום גביית הראיות והשמעת טענות הצדדים, יתן הממונה על המשמעת החלטה מנומקת, בכתב.

 9.19  המרכז ישלח עותקים של ההחלטה לתובע, לדיקן הפקולטה שבה לומד הנתבע,   למתלונן, לנתבע, לאגודת הסטודנטים וכן לגורמים אחרים באוניברסיטה הנוגעים בדבר. עותק אחד מההחלטה יתוייק בתיקו האישי של הנתבע.

 9.20 המצאת החלטה לידי התלמיד הנתבע תהיה במשלוח עותק ממנו לתלמיד בדואר רשום לפי כתובתו של התלמיד כפי שרשומה במחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד    באוניברסיטה או בחוג לימודיו, או במסירת עותק של ההחלטה לידי התלמיד באמצעות שליח, ויראו את ההחלטה כאילו הומצאה לידי התלמיד כאמור שבעה ימים לאחר שיגורה אם נשלחה בדואר, או ביום מסירתה בפועל לידי התלמיד אם נמסרה על־ידי שליח כאמור.

 9.21  תחולתה של ההחלטה היא ממועד הקראתה לנתבע, ואם לא נכח הנתבע במועד   זה, ממועד מסירתו לנתבע.

  א. בקשה לדחיית מועד ביצוע העונש בכתב למרכזת רשויות המשמעת, תוך 20 יום מיום שיודע המבקש על העונש.

  ב. הוגשה בקשה לדחות מועד ביצוע העונש, רשאי הממונה על המשמעת לדחות את ביצועו למועד אחר ולהתנות את הדחייה בתנאים שיימצא לנכון.

 9.22 לא הוגש ערעור, תהיה ההחלטה של הממונה על המשמעת סופית. אולם אם הטיל הממונה על המשמעת עונש של הרחקה, או ביטול שנת לימודים או חלקה, טעון עונש זה אישור מטעם נשיא האוניברסיטה או הרקטור, או ממלאי מקומם המוסמכים, בהתאם לסוג העבירה, המוסמכים להפחית את העונש, או להחליפו בעונש קל יותר, מן העונשים המנויים בתקנון זה.

ח. החלטות ביניים

 1. הרקטור או הדיקן (בהתייעצות עם הממונה על המשמעת) או הממונה על המשמעת רשאים, לאחר שהוגשה תלונה לתובע, לתת החלטות ביניים (כגון: דחיית בדיקה של בחינה, איסור לגשת לבחינה, איסור להשתמש במתקני האוניברסיטה וכדומה, וכן – איסור להיכנס לקמפוס למעט לצורך השתתפות בקורס חובה ובבחינה אשר היעדרות מהם תשלול מהנתבע כליל את היכולת להשלים את חובותיו באותו קורס).

  החלטות ביניים אלה תהיינה תקפות עד מתן החלטה בתלונה, או מועד מוקדם יותר כפי שיקבע על־ידי נותן ההחלטה אך בכל מקרה תוקפה של החלטת ביניים לא יעלה על שלושה שבועות, כפוף לאמור בסעיף 10.1 להלן.

  10.1 ביקש התלמיד הנתבע לדחות המועד הקבוע לדיון נגדו, והממונה על המשמעת נעתר לבקשת הדחייה, יהא הממונה על המשמעת רשאי להאריך תוקפה של החלטת הביניים עד למתן ההחלטה.

  10.2 העתקים מהחלטות הביניים יישלחו לנתבע, לתובע, למתלונן, לדיקן הפקולטה ולראש החוג שבהם לומד הנתבע ולאגודת הסטודנטים.

  10.3 החלטת ביניים תינתן במידת האפשר לאחר שנותן ההחלטה איפשר לתלמיד או למייצג מטעמו להשמיע טענותיו.

  10.4 ניתנה החלטת ביניים בהעדר התלמיד, יהיה התלמיד רשאי לבקש מן הממונה על המשמעת דיון חוזר בהחלטה בנוכחותו. אישר הממונה על המשמעת קיום דיון חוזר, ייערך דיון זה לא יאוחר מאשר תוך שבוע ימים ממועד הבקשה.

  10.5  החלטת הממונה על המשמעת בדיון חוזר כאמור תהיה סופית.

  10.6  החלטות ביניים אינן ניתנות לערעור בפני ועדת הערעורים.

  10.7  הממונה על המשמעת מוסמך לבטל או לשנות בכל עת, החלטת ביניים שנתן, בין ביוזמתו ובין ביוזמת התלמיד או המתלונן.

ט. הדיון בערעור

 1. החלטה ניתנת לערעור בזכות.

  11.1 הודעת ערעור תוגש אל מרכז ועדת הערעורים בשלושה עותקים, תוך עשרים יום מיום שהודעה למערער ההחלטה.

  11.2  המרכז יעביר עותק מהודעת הערעור אל יושב ראש ועדת הערעורים, ועותק אל המשיב. המשיב רשאי להגיש תשובתו להודעת הערעור בשלושה עותקים אל מזכיר ועדת הערעורים תוך שבועיים מיום שהומצאה לידיו הודעת הערעור.

    מרכז ועדת הערעורים יעביר עותק של תשובת המשיב אל יושב ראש ועדת הערעורים, ועותק אל המערער.

  11.3 יושב ראש ועדת הערעורים יקבע את הדיון בערעור במועד מוקדם ככל האפשר, ויודיע לצדדים על מועד זה בהקדם. כללי המצאת ההחלטה יחולו על המצאת הודעה זו.

  11.4  צד המבקש לדחות את מועד הדיון יודיע על כך ליושב ראש ועדת הערעורים, בצרוף נימוקים, תוך שלושה ימים מיום שנמסרה לו ההודעה. החלטת יושב ראש ועדת הערעורים בבקשת הדחיה תימסר לצדדים בהקדם האפשרי.

  11.5 בשעת הדיון בערעור יהיו נוכחים המערער והמשיב. התלמיד יהא רשאי להיעזר בטיעוניו בפני ועדת הערעורים בתלמיד אחר או בעובד אקדמי, או – אם היה רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בדיון נשוא הערעור – על ידי עורך דין, התלמיד יתן יפוי כח בכתב למייצג מטעמו. מתן יפוי כוח כאמור אינו פוטר את  התלמיד מהתייצבות לדיון על־פי ההזמנה שקיבל. אי הופעת העובד האקדמי או התלמיד האחר כאמור לדיון בערעור לא תעכב הדיון בערעור או תגרע מתוקפו.

  11.6 הדיון בערעור יכול שיתנהל בהעדר התלמיד שהוא צד לערעור (בין כמערער ובין כמשיב) אם הוא לא יופיע במועד שנקבע למרות שהוזמן כראוי. נתקיים הדיון שלא במעמד התלמיד בנסיבות כמתואר לעיל, תהיה ועדת הערעורים רשאית ליתן כל  החלטה אף שלא בפניו. ניתנה החלטה  שלא בפני התלמיד, ימציא לו המרכז עותק ממנה והתלמיד יהיה רשאי לעתור לביטולם תוך שבעה (7) ימים מהמועד בו נמסר לו עותק מן ההחלטה. העתירה תתברר בפני ועדת הערעורים שתהיה מוסמכת לבטל החלטתה או לשנותה מטעמים מיוחדים שיירשמו ולקיים דיון חוזר בערעור בנוכחות התלמיד.

  11.7  סדר הדיון בערעור יהא כך: המערער יטען ראשון, המשיב לאחריו.

  11.8  הדיון בערעור יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם יושב ראש ועדת הערעורים יחליט אחרת, על־פי בקשת המערער או המשיב.

  11.9  ועדת הערעורים תנהל הדיון בערעור בדרך שנראית לה צודקת ויעילה.

  11.10 סמוך ככל האפשר לאחר שמיעת הצדדים תתן ועדת הערעורים החלטה מנומקת בכתב.

  11.11  ועדת הערעורים רשאית בהחלטתה לעשות אחת מאלה:

   א. לקבל את הערעור, כולו או מקצתו, ולשנות את ההחלטה של הממונה    על המשמעת, או לבטלה וליתן אחרת במקומה, או להחזיר את הדיון    עם הוראות אל הממונה על המשמעת.

   ב. לדחות את הערעור.

   ג. ליתן בקשר להחלטה כל החלטה אחרת שהממונה היה מוסמך לתיתה.

  11.12  ההחלטה של ועדת הערעורים תהיה סופית. אולם אם החליטה ועדת הערעורים על עונש של הרחקה או ביטול שנת לימודים או חלקה, טעון עונש זה אישור מטעם נשיא האוניברסיטה או הרקטור או ממלאי מקומם המוסמכים, בהתאם לסוג העבירה, המוסמכים להפחית את העונש, להחליפו בעונש אחר קל יותר, מן העונשים המנויים בתקנון זה.

   היה העונש טעון אשורם של הנשיא או הרקטור בהתאם לסוג העבירה, יהיה הנתבע רשאי להגיש לנשיא או לרקטור השגותיו בכתב, תוך שבועיים מיום  שהומצאה לו ההחלטה.

  11.13  אישרו הנשיא או הרקטור בהתאם לסוג העבירה, עונש של הרחקת הנתבע מן האוניברסיטה לצמיתות, רשאי הנתבע לפנות אל הנשיא או הרקטור בהתאם לסוג העבירה לא לפני תום 3 שנים מיום הוצאת הנתבע מהאוניברסיטה בבקשה לאפשר לו לחדש את לימודיו באוניברסיטה. אם ימצאו זאת לנכון רשאים הנשיא או הרקטור לחון אותו, ואז יעבירו את הבקשה ליחידה האקדמית הנוגעת בדבר, לדיון ענייני בדבר תנאי חידוש הלימודים.

י. הפך פסק הדין להיות סופי, יפורסם פסק הדין ללא פרטים מזהים של הנתבע, של החוג ושל הפקולטה, על גבי לוחות המודעות שיקבעו וכן באתר רשויות המשמעת באינטרנט, אלא אם מצא הפוסק או הממונה על המשמעת נסיבות מיוחדות המצדיקות אי פרסום. תוצאת ועדת המשמעת תועבר לראש החוג/בית הספר הרלוונטי.