תקנון לימודי תואר שני

פרק א׳ – הקדמה

1.1  הלימודים המתקדמים באים לאחר השלמת לימודי התואר הראשון (בוגר), ובהם שני  שלבים: לימודי התואר השני ולימודי התואר השלישי.

1.2 הלימודים לתואר שני (מוסמך) מגמתם להרחיב ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של התלמיד בתחומי הלימוד שאותם למד במסגרת התואר הראשון (בוגר) ולהכשירו לקראת התמחות ומחקר.

1.3 התואר השני מוענק מטעם אוניברסיטת חיפה (ולא מטעם יחידת לימודים כלשהי).

1.4 לימודי התואר השני מופקדים באחריות הרשות ללימודים מתקדמים הפועלת על פי הענין בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים ובכפוף לתקנון שאושר על ידי הגופים המוסמכים באוניברסיטת חיפה. הרשות ללימודים מתקדמים אחראית לרמה האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שני בשיתוף עם הפקולטאות, בתי הספר והחוגים השונים.

1.5 החוגים רשאים לקבוע דרישות נוספות על הנאמר בתקנון, ובלבד שהן אינן מקילות מהדרישות בתקנון זה.

1.6 תקנון זה מחליף את כל התקנונים שפורסמו בעבר.

הערה כללית: התייחסות בלשון זכר דינה כהתייחסות בלשון נקבה ולהפך.

פרק ב׳ – ארגון וחלוקת סמכויות

הרשות ללימודים מתקדמים

2.1 אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור לניהול לימודי התואר השני באוניברסיטת חיפה. היא פועלת על ידי קביעת תקנונים ונהלים ובאמצעות פיקוח על ביצועם התקין, על ידי האצלת סמכויות לוועדות החוגיות לתואר שני.

2.2 פועלת באמצעות הדיקן ללימודים מתקדמים, המועצה ללימודים מתקדמים וועדות מיוחדות. הדיקן נבחר על ידי הסנאט בהמלצת הרקטור לתקופה של ארבע שנים עם אפשרות הארכה לשנתיים נוספות. המועצה כוללת את הדיקן (יושב ראש בתוקף תפקידו) וחברי סגל מדרגת מרצה בכיר לפחות. הרכבה של המועצה נקבע בתקנון האקדמי. חברי המועצה מתמנים לתפקידם על ידי הרקטור בהמלצת הדיקן ללימודים מתקדמים שנועץ לפני כן עם דיקני הפקולטאות הנוגעות בדבר. חבר מועצה מתמנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה לתקופה של שנתיים נוספות לכל היותר. חבר אשר כיהן במועצה חמש שנים רצופות לא יהיה מועמד לכהונה נוספת לפני הפסקה בת שנה.

2.3 תפקידיה העיקריים של הרשות ללימודים מתקדמים בתחום לימודי תואר שני, המונחית על–ידי הסנאט והחלטות המועצה ללימודים מתקדמים הם:

 א) סיוע לפיתוח תכניות לימודים חדשות לתואר שני בשיתוף עם הפקולטאות, בתי הספר והחוגים.

 ב) הכנה של תקנונים ונהלים הנוגעים ללימודי תואר שני ופיקוח על יישומם והכנסת תיקונים ותוספות במידת הצורך.

 ג) המלצה לרקטור או לסנאט, על-פי הענין, לפתיחה או לסגירה של חוגי לימוד, של מסלולי לימוד ושל מגמות לימוד בתואר שני.

 ד) קיום קשר עם גורמים חוץ אוניברסיטאיים בנושאים הקשורים ללימודי תואר שני.

 ה) קביעת קריטריונים למתן סיוע כספי לתלמידי תואר שני באמצעות הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות והענקתם.

 ו) פיקוח על כל פרסום ומידע הנוגע ללימודי תואר שני באוניברסיטה ומחוצה לה.

 ז) אישור קבלת תלמידים לתואר שני בכל מסלולי הלימוד, תנאי קבלתם או הפסקת לימודיהם.

 ח) מתן פטור מקורסי חובה ורשות על סמך לימודים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ו/או יחידה ללימודי המשך במוסד מוכר להשכלה גבוהה, ובהתבסס על המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

 ט) בקרה על תקינות המהלך האקדמי בלימודיהם של תלמידי תואר שני.

 י) אישורי חופשות מלימודים על–סמך המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני והמלצת המנחה, במידה והתלמיד כותב עבודת גמר מחקרית.

 יא) אישורי הארכות לימודים מעבר למשך הלימודים הנורמטיבי בהסתמך על המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני (והמלצת המנחה במידה והתלמיד כותב עבודת גמר מחקרית).

 יב) הפסקת לימודים של תלמיד (ראה סעיף 17.1).

 יג) פסיקה סופית לגבי ערעורי תלמידים לתארים מתקדמים על החלטות הוועדות החוגיות לתואר שני.

 יד) וידוא כי הרכבן של הוועדות החוגיות ללימודי תואר שני הוא בהתאם לתקנון (ראה סעיף 3.1)

 טו) קביעת קריטריונים באשר לאנשי סגל בתוך האוניברסיטה ומחוצה לה המורשים ללמד במסגרת לימודי תואר שני והמורשים להנחות ולשפוט עבודות גמר מחקריות (תיזות).

 טז) בקרה על מינוי מנחים לעבודות גמר מחקריות (תיזות), וחברי סגל המורשים ללמד בתכניות לתואר שני ומתן אישור למקרים חריגים.

 יז) אישור סיום לימודי תואר שני בכל מסלולי הלימוד וקביעת זכאותם של מקבלי התואר ״מוסמך האוניברסיטה״ ברמות הצטיינות שונות.

 יח) קביעת נוהלי טקס הענקת תואר ״מוסמך האוניברסיטה״ וטקסים אחרים שבהם מעורבת הרשות ללימודים מתקדמים.

ועדה חוגית ללימודי תואר שני

3.1 כל חוג שהוסמך לקיים תכנית לתואר שני יבחר במועצת החוג ועדה חוגית שתקרא להלן: ועדה חוגית ללימודי תואר שני. חברי הוועדה יהיו בעלי מינוי בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א׳ באוניברסיטה. לפחות מחצית ממשרתו של חבר הוועדה תהיה בחוג. הוועדה תבחר יושב ראש מבין חבריה. מינוי חבר שאינו עומד בתנאים אלו חייב אישור הדיקן ללימודים מתקדמים. הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תימנה לפחות שלושה חברים.

3.2 הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תדון ותפקח על מהלך הלימודים של תלמידי תואר שני בכל המסלולים.

3.3 תפקידיה העיקריים של הוועדה הם:

 א) הכנתן של תכניות לימוד לתואר שני ומעקב אחר ביצוען, פיקוח על תכניות הלימודים של תלמידי החוג והבאת מקרים מיוחדים לשיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים.

 ב) קביעת תנאי קבלה חוגיים למועמדים ללימודי תואר שני, בכפוף לדרישות הקבלה הכלל אוניברסיטאיות (ראה פרק נהלי קבלה, הרשמה וייעוץ).

 ג) דיון בבקשות מועמדים להתקבל ללימודי תואר שני בכל אחת מהתכניות הקיימות בחוג, והעברת המלצה מתאימה אל הרשות ללימודים מתקדמים. הדיונים בדבר קבלת התלמיד יתבססו על הישגיו בלימודים קודמים, המלצות מתאימות ודרישות חוגיות נוספות כגון: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, או נסיון קודם בעבודה. בדיונים אלו יובאו בחשבון מספר המקומות בחוג והאפשרויות הטכניות והתקציביות לביצוע עבודת הגמר במסגרת החוג.

 ד) פניה לדיקן ללימודים מתקדמים בדבר בקשה לקבלה חריגה של תלמיד ללימודי תואר שני, אשר אינו עומד בתנאי הקבלה החוגיים/האוניברסיטאיים.

 ה) החלטה בדבר דחיית מועמד ללימודי תואר שני.

 ו) דיון בבקשתו של תלמיד לקבלת פטור מקורסי חובה או רשות, על סמך לימודים קודמים במוסד מוכר להשכלה גבוהה ו/או יחידה ללימודי המשך במוסד מוכר להשכלה גבוהה, והעברת המלצה לרשות ללימודים מתקדמים.

 ז) קביעת יועץ אקדמי לתלמיד אשר ידריכו בהרכבת תכנית לימודים, יאשרה ויעקוב אחר התקדמות התלמיד בלימודיו.

 ח) פיקוח שוטף על מהלך לימודיהם של תלמידי התואר השני.

 ט) המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מתן חופשות מלימודים והארכת לימודים.

 י) המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הפסקת לימודיו של תלמיד שלא עמד בחובות המוטלות עליו.

 יא) המלצה בפני הרשות ללימודים מתקדמים בדבר הענקת פרסים, מלגות, מענקי מחקר ותמיכות אחרות לתלמידי התואר השני.

 יב) אישור מנחים העומדים בקריטריונים להנחית עבודות גמר מחקריות (עבודות תיזה) (ראה סעיף 4.5-4.1).

 יג) מתן המלצה מנומקת לדיקן ללימודים מתקדמים בדבר אישור מנחים או שופטים לעבודת גמר מחקרית (תיזה) אשר אינם עומדים בקריטריונים.

 יד) הוועדה החוגית ללימודי תואר שני רשאית לקבוע מכסה למספר התלמידים אשר יונחו על ידי איש סגל אחד.

 טו) אישור הצעות המחקר לעבודות גמר מחקריות (תיזה).

 טז) קביעת שופטים נוספים העומדים בקריטריונים לשיפוט, בנוסף למנחי העבודה, לעבודות הגמר המחקריות (עבודות תיזה) (ראה סעיף 5.2-5.1).

 יז) אישור בדבר השלמת החובות לתואר שני וסיכום ציונו הסופי המשוקלל של התלמיד.

 יח) עריכת פרוטוקול של ישיבות הוועדה החוגית ללימודי תואר שני והעברתו למזכירות הרשות ללימודים מתקדמים. הפרוטוקול יכלול את שמות המשתתפים והחלטות אופרטיביות לגבי כל תלמיד שנדון בוועדה, גם אם ההחלטה התקבלה בשיחת ועידה טלפונית. כל החלטה אופרטיבית לגבי טיפול בתלמיד אשר לא תתועד בפרוטוקול לא תטופל על–ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

מנחה / מנחים שותפים

4.1 כל תלמיד לתואר שני במסלול א׳, מסלול אישי ומסלול מואץ, שהגיע לשלב תכנון עבודת הגמר המחקרית (תיזה), יבחר מנחה, או מנחה בצירוף מנחה שותף, או שני מנחים שותפים נוספים. על התלמיד לקבל את הסכמתו של המנחה ו/או המנחים השותפים להנחיה. המנחים יאושרו סופית על–ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני והרשות ללימודים מתקדמים.

4.2 הסמכות להנחית עבודת גמר מחקרית (תיזה) כדלהלן:

 מנחה: כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א׳.

 מנחה שותף: כל איש סגל המוסמך לכהן כמנחה, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחוץ לארץ מדרגת מרצה ומעלה במסלול א׳, כל איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול ג׳ באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי מוכר אחר.

 אישור מנחה, מנחה שותף או חבר אחר בוועדה המנחה, שאינו עומד בתנאים, חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 במקרים חריגים ומנומקים על ידי הוועדה החוגית לתואר שני, רשאי הדיקן ללימודים מתקדמים לתת אישור הנחיה קבוע לחבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול ג׳ באוניברסיטת חיפה, אשר ישמש מנחה יחיד לעבודת הגמר המחקרית (תיזה).

4.3 למנחה יהיה מינוי בהיקף של חצי משרה לפחות בחוג בו רשום התלמיד ללימודי התואר השני. דרישה זו איננה חלה על המנחים השותפים. מינוי מנחה שאיננו ממלא תנאי זה חייב באישור הרשות ללימודים מתקדמים.

4.4 הוועדה החוגית לתואר שני תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד למנחה במקרה של ניגוד עניינים, לרבות ניגוד עניינים כאמור בסעיף 5 לתקנון למניעת ניגוד עניינים במחקר.

4.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא יוכל להתמנות כמנחה מי שהוא קרוב משפחה של התלמיד, אלא באישור הדיקן ללימודים מתקדמים במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיפורטו בהחלטת הדיקן.

 נתן הדיקן אישור כאמור, יקבע הדיקן תנאים לביצוע ההנחיה, בהתאם למאפייני המקרה הנדון ותוך התייחסות למנגנונים אפשריים לבקרה או מזעור של ניגוע העניינים.

 קרוב משפחה לעניין סעיף זה – בן/בת זוג (בהווה או בעבר), הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן אחות, בת אחות, בן דוד/ה, בת דוד/ה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, והכל לרבות קרבת משפחה חורגת או כזו הנוצרת עקב אימוץ.

4.6 המנחים יאושרו על ידי הוועדה החוגית לתואר שני לאחר שהתלמיד המונחה קיבל את   הסכמתם בכתב להדרכתו.

4.7 תפקידיו העיקריים של המנחה/המנחים הם:

 א) ייעוץ לתלמיד בשלבים השונים של תכנון המחקר וביצועו, הכוללים גיבוש הצעת מחקר כתובה, עיבוד תוצאות המחקר והכנת הנוסח הסופי של עבודת הגמר המחקרית.

 ב) קיום קשר שוטף עם התלמיד במהלך המחקר.

 ג) אישור הנוסח הסופי של עבודת הגמר המחקרית (תיזה) המוגשת לשיפוט.

 ד) שיפוט עבודת הגמר המחקרית (תיזה), בנוסף על שופט או שופטים נוספים.

4.8 הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תדון בהחלפת מנחה/מנחים באחד מן המקרים   הבאים:

 א) היעדרותם של אחד מהם מהארץ איננה מאפשרת המשך הנחיה תקינה.

 ב) אם אחד מהם מבקש לבטל את מינויו כמנחה.

 ג) אם התלמיד מבקש להחליף את המנחה או אחד מן המנחים השותפים.

שופטים לעבודת גמר מחקרית

5.1  הסמכות לשפוט עבודת גמר מחקרית (תיזה) כדלהלן:

 כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א׳, כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר אחר בישראל או בחוץ לארץ מדרגת מרצה ומעלה במסלול א׳.

 מינוי שופט שאינו עומד בתנאים חייב בהמלצה מנומקת של הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 חבר סגל שאינו עומד בקריטריונים להנחיה (ראה סעיף 4.2) וקיבל אישור הנחיה קבוע, מוסמך גם לשפוט באופן קבוע עבודות גמר מחקריות.

5.2 הוועדה החוגית לתואר שני תוודא מניעת יחסי תלות בין התלמיד לשופט במקרה של  ניגוד אינטרסים.  

5.3 כל אחד מקוראי עבודת הגמר המחקרית יחווה את דעתו על העבודה וימסור את דוח השיפוט ישירות ליושב ראש הוועדה החוגית ללימודי תואר שני. נוסח דוח השיפוט ייקבע על–ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ויכלול:

 א) סיכום תוצאות המחקר.

 ב) הערכת החיבור מבחינת תוכנו, שיטתו ומבנהו.

 ג) הצעות לשינויים, תיקונים, או השלמות במידת הצורך.

 ד) ציון מספרי (בשיטה המאונית).

 ה) המנחה יוסיף הערכה לגבי יכולתו של התלמיד והתאמתו להמשך לימודים לתואר  שלישי.

הוראת קורסים בלימודי תואר שני

6.1 הסמכות להורות קורסים ברמת לימודי תואר שני היא כדלהלן:

 1. כל איש סגל באוניברסיטת חיפה מדרגת מרצה ומעלה במסלול א׳.
 2. כל איש סגל בדרגת מרצה ומעלה במסלול ג׳ באוניברסיטת חיפה.
 3. כל איש סגל באוניברסיטת חיפה בדרגת עמית הוראה א׳ ומעלה, אשר יש לו גם מינוי באוניברסיטה אחרת בדרגת מרצה ומעלה במסלול א׳.
 4. כל איש סגל באוניברסיטת חיפה בדרגת מורה בכיר.

מינוי חבר סגל שאינו עומד בתנאים אלו חייב באישור דיקן הפקולטה והדיקן ללימודים מתקדמים.

פרק ג׳ – נוהלי קבלה, הרשמה וייעוץ

נוהלי קבלה

7.1 ההרשמה ללימודי תואר שני מתקיימת במועדים המפורסמים באמצעי התקשורת על–   ידי האוניברסיטה.

7.2 תנאי קבלה

 לצורך ההרשמה קיימת הבחנה בין:

  קבלה כתלמיד ״מן המניין״

  קבלה כתלמיד ״על תנאי״

 הוועדה החוגית לתואר שני תדון בדבר מעמד הקבלה של התלמיד.

7.3 תלמיד במעמד ״מן המניין״

 א) מועמד המבקש להירשם ללימודי תואר שני כתלמיד מן המניין, חייב למלא את התנאים הבאים:

 (1) בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ, בציון משוקלל של 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

 (2) מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ אשר למד במסלול דו חוגי ובאחד החוגים השיג ציון משוקלל הנמוך מ–76 ולא פחות מ–70, יוכל להתקבל כתלמיד מן המניין רק אם השיג ציון משוקלל של 80 לפחות בחוג אחד.

 (3) הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.

 (4) מילא דרישות נוספות שנקבעו על–ידי החוג.

 ב) מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה, ואולם נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד 2 קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל–8 שעות שבועיות סמסטריאליות), יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים, להתקבל כתלמיד מן המניין. אישור הזכאות לתואר מוסמך של תלמיד זה יותנה במילוי קורסי השלמה.

7.4 תלמיד במעמד ״על תנאי״

 א) תלמיד אשר למד במסלול דו–חוגי או חד–חוגי ולא סיים את כל חובותיו, רשאי להירשם ללימודי תואר שני כתלמיד על–תנאי בתנאים הבאים:

  (1) התלמיד סיים את כל חובות השמיעה לתואר ״בוגר״.

  (2) היקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי, מאפשר על–פי המלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ושיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים להשלימם עד תום הסמסטר הראשון ללימודי התואר השני.

  (3) לתלמיד נותרה לכל היותר הגשה של עבודה סמינריונית אחת בחוג אותו הוא ממשיך ללימודי תואר שני.

  (4) התלמיד המציא גיליון ציונים מעודכן ומפורט.

  (5) התלמיד הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.

  (6) לאחר סיום כל החובות לתואר ״בוגר״, ממוצע הציונים חייב למלא אחר הדרישות האוניברסיטאיות ו/או החוגיות לקבלה ללימודי תואר שני.

  (7) תלמיד על תנאי יעבור למצב של תלמיד מן המניין אם סיים את כל חובותיו לתואר  הראשון עד תום הסמסטר הראשון של שנת לימודיו הראשונה לתואר שני. תלמיד שלא עמד בתנאי זה יופסקו לימודיו.

 ב) מועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה, אך נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של 4 קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל–16 שעות שבועיות סמסטריאליות) יוכל, בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים, להתקבל כתלמיד ״על תנאי״. תלמיד זה יהא חייב לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים הראשונה לתואר על מנת לעבור למעמד של תלמיד מן המניין. קורסי ההשלמה לא ייכללו במסגרת השעות ללימודי תואר שני.

  חריגה מתנאים אלה, המנוגדת לתקנון, טעונה המלצת הוועדה החוגית לתואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

7.5 תנאי קבלה למסלול אישי

 א) מסלול לימודים אישי מתקיים בחלק מן החוגים המקיימים תכנית לימודים עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה). על המועמד לוודא מול הוועדה החוגית לתואר שני את קיום המסלול בחוג בו הוא מעוניין ללמוד.

 ב) המועמד יתקשר עם חוג אשר מקיים לימודי תואר שני הקרוב ביותר לתחום בו הוא מעוניין להתמחות ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תיזה), ולקבל את הסכמתו ללמוד במסלול זה במסגרת החוג.

 ג) יתקבל תלמיד אשר הנו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ והשיג בלימודי התואר הראשון ציון משוקלל של  80 לפחות  בכל אחד מחוגי הלימוד.

 ד) לכל תלמיד שיתקבל למסלול זה ימונה יועץ אקדמי מטעם החוג, אשר ינחה אותו וידריכו בקביעת תכנית לימודים, המורכבת מקורסים הנלמדים בחוגים שונים והקשורים בנושא המרכזי שבו רוצה התלמיד להתמחות.

 ה) החוג יעביר לרשות ללימודים מתקדמים את תכנית הלימודים האישית, תחום ההתמחות ושמות המנחה/ים.

 ו) קבלתו של מועמד ללימודים במסלול זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

7.6 תנאי קבלה למסלול מואץ לתואר שני

 ראה סעיף 9.3.

 

הרשמה וייעוץ לכל מסלולי הלימוד

8.1 כל חוג המקיים לימודי תואר שני ימציא למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים במועד המתאים (לפני פרסום תאריכי ההרשמה) מארזי הרשמה במספר עותקים מספיק. מארז ההרשמה יכלול דפי מידע מפורטים ומעודכנים על החוג (כולל מידע על החוג, סגל מוריו, מגמות הלימודים, תכניות לימודים, בחינות גמר וכיוצא בזה) ושאלונים לגבי מידע נוסף שהחוג נזקק לו.

8.2 מועמד ללימודי תואר שני  ימלא טופס הרשמה ויציין את החוג בו הוא מבקש להמשיך את לימודיו. אגף מינהל תלמידים יעביר את טופס ההרשמה בצירוף תיקו של המועמד למזכירות החוג לדיון במועמד. לקראת דיון זה תרכז העוזר המינהלי לראש החוג את כל המידע הרלבנטי על המועמד משני חוגי הלימודי לב״א. לאחר סיום הדיון, תעביר מזכירות החוג את תיק המועמד עם המלצת החוג אל הרשות ללימודים מתקדמים.

8.3 תיק המועמד לקבלה לכל מסלולי הלימוד יכלול:

 – טופס בקשת קבלה ללימודים.

 – ציוני גמר לתואר ״בוגר״ במקבצים ובחוגי הלימוד השונים.

 – גיליון ציונים מאושר לתואר ״בוגר״.

 – גיליון ציונים מלימודים אקדמיים נוספים.

 – המלצת קבלה של הוועדה החוגית ללימודי תואר שני וחתימת ראש החוג ויושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני בדבר תנאי הקבלה (טופס החלטה).

8.4 זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות על המועמד כגון: בחינות כניסה, שאלון אישי, ראיון אישי, נסיון קודם בעבודה, מכתבי המלצה וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג להחליט בדבר קבלת המועמד.

8.5 המלצת החוג על קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים. לאחר בדיקת החומר ברשות ואישורו, יועבר תיק המועמד על–ידי הרשות לאגף מינהל תלמידים שישלח למועמדים הודעות קבלה על-פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.

8.6 ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג. במקרה של דחייה, תועבר ההחלטה ישירות לאגף מינהל תלמידים, אשר ישלח את הודעת הדחייה.

8.7 החלטה על קבלת תלמיד ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני תועבר לאגף מינהל תלמידים, לאחר אישור הדיקן ללימודים מתקדמים (ראה סעיף 8.12 א׳) אשר ישלח את הודעה הקבלה, בציון חובות הלימודים הנדרשות.

8.8 הוועדה החוגית לתואר שני תמנה לכל תלמיד יועץ אקדמי שהתקבל ללימודי תואר שני. תפקידו של היועץ האקדמי לעזור לתלמיד בהרכבת תכנית הלימודים, לאשר את תכנית הלימודים ולעקוב אחר התקדמות התלמיד בלימודיו.

8.9 כל תלמיד לתואר שני חייב בייעוץ וברישום בכל שנה במהלך לימודיו. הודעות בדבר מועדי הייעוץ והרישום תישלחנה לכל התלמידים במהלך חופשת הקיץ על–ידי אגף מינהל תלמידים.

8.10 בדיקה בעברית

 מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה  ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על–ידי האוניברסיטה. כל חוג יקבע אם התלמידים יעמדו בבחינה זו כתנאי לקבלתם ללימודים, או יקבע את מועד ביצועה תוך כדי לימודיהם כתנאי לזכאותם לתואר וזאת באישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 סעיף זה אינו חל על תוכניות ששפת ההוראה בהם אינה עברית.

8.11 בוגרי אוניברסיטאות מחוץ לארץ

 א. מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחוץ לארץ וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יבחרו באחת מן האפשרויות הבאות כאחד מתנאי הקבלה ללימודים:

 1) לעמוד בהצלחה במבחן ה–GRE הכללי (General Test) ולהימצא באחוזון ה–70% בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן. המועמד יצרף את תוצאת המבחן לערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחוץ לארץ בישראל (במידה והוא בוגר שלוחה). לאחר קבלת כל המסמכים הנזכר לעיל, יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים. עם קבלת אישור הדיקן על המשך הליך הקבלה, יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות.

 2) להציג מועמדות למסלול לימודי השלמה לקראת לימודי תואר שני (במסגרת התואר הראשון), ולהשלים לפחות  ארבעה קורסים בהיקף כולל של 16 שעות שבועיות סמסטריאליות בציון ממוצע של 80 לפחות. אחד מתוך הקורסים יהיה בדרג 3 ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית. במידה ותמליץ הוועדה החוגית על קבלת המועמד למסלול זה, יועבר תיקו, בצירוף אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת האוניברסיטה מחוץ לארץ בארץ, לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. בנוסף, יצורף לתיק נספח להודעת קבלה המפרט את היקף הקורסים הנדרש, שמות הקורסים וציון שיש להשיג בהם. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו התלמידים מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני, במסלול ב׳ בלבד. מועמדים ללימודי תואר שני במסלול א׳ (עם כתיבת עבודת תיזה) יחוייבו בבחינת GRE. כל חריגה מכללים אלו טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 ב. מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים, מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית, הפועלת מטעם הדיקן ללימודים מתקדמים, אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה.

8.12 תלמיד השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני

 א) מועמדים אשר עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני (כפי שמפורטים בסעיף 7.3),  אולם הוועדה החוגית לתואר שני הטילה עליהם קורסי השלמה בהיקף העולה על 16 שעות שבועיות סמסטריאליות, יוכלו, באישור ראש החוג והוועדה החוגית לתואר שני, להתקבל ללימודי השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני. עם סיום ההשלמות בציון הנדרש על ידי החוג, יירשמו מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני. (הערה: תלמידים אלה אינם מטופלים על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.)

 ב) מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני (כפי שמפורטים בסעיף 7.3), אולם השיגו בלימודי התואר הראשון ציון סופי הנע בין 70 ל–75 בשני חוגי הלימוד, יוכלו להציג מועמדותם ללימודי השלמות לקראת לימודי תואר שני (במסגרת התואר הראשון).

  במידה והוועדה החוגית ללימודי תואר שני תמליץ על קבלתם, יועבר תיק המועמדות לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים בצרוף היקף הקורסים הנדרש והציון שיש להשיג בהם. המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא שלושה קורסים בהיקף כולל של 12 שעות שבועיות סמסטריאליות, אותם יש להשלים בציון ממוצע של 80 לפחות.

  לאחר אישור הדיקן, ניתן יהיה לבצע את הקבלה. עם סיום ההשלמות כנדרש, יירשמו התלמידים מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני.

  במידה ותחליט הוועדה החוגית ללימודי תואר שני על דחייה, יועבר התיק ישירות לאגף מינהל תלמידים.

  מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מ–70 לא יוכלו להתקבל למסלול השלמות לקראת לימודי תואר שני.

  כל חריגה מכלל זה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

  הערה: החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה, וזאת בתנאי שדרישות הקבלה הנוספות פורטו במארז ההרשמה ואושרו על–ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

פרק ד׳ – דרישות אקדמיות ללימודים לתואר שני

מסלולי לימוד לתואר שני

הערה: כל חוג רשאי להחליט אילו מסלולי לימוד לתואר שני שאושרו כמקובל על ידי מוסדות האוניברסיטה ייפתחו בכל שנת לימודים. תלמידים אשר החלו לימודיהם במסלול כלשהו בלימודי תואר שני יסיימו לימודיהם במסלול זה גם אם המסלול לא נפתח בשנים שלאחר מכן.

9.1 מסלול א׳ 

מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מ–28 שעות שבועיות סמסטריאליות, לא כולל לימודי עזר ולימודי השלמה. במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית (תיזה).

החוג יקבע את היקפי שיעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג. קורסים אלה חייבים להיות בדרג 3 לפחות.

9.2 מסלול אישי

 מטרתו של המסלול לאפשר לתלמיד ללמוד תחום אינטרדיסציפלינרי, אותו הוא מעוניין לחקור ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תיזה), ולכן מחייב לימוד קורסים מחוגים שונים. תוכנית הלימודים תבנה בהתאם לתחום המחקר, ותכלול לכל הפחות ארבעה קורסים מתחום ההתמחות הספציפי של התלמיד. התכנית תיבנה על–ידי התלמיד ומנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה), ותקבל את אישור יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים.

 במסלול זה מחויב התלמיד במכסת שעות לימוד כמו במסלול א׳.

דרישות לימודיות

א) התלמיד חייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א׳ בתוספת קורסי עזר והשלמות

 על–פי הצורך.

ב) לפחות 70% מקורסי החובה והבחירה יהיו בדרג 4 ומעלה. יתר הקורסים יכולים להיות בדרג 3 אך לא בדרג נמוך יותר.

ג) התלמיד חייב ללמוד לכל הפחות ארבעה קורסים, בהיקף 4 שעות שבועיות סמסטריאליות כל אחד, בתחום ההתמחות.

ד) התלמיד חייב בכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).

תעודת מוסמך האוניברסיטה

בתעודת המוסמך יצוין שם החוג בו סיים התלמיד את לימודיו במסלול אישי וכן תחום ההתמחות.

9.3 מסלול מואץ לתואר שני

 תנאים אקדמיים

 1. המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) ולמעומדים המעוניינים במסלול ללא תיזה (מסלול ב׳).
 2. המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א׳ ושנה ב׳ ממוצע של 90 לפחות.
 3. תלמיד שיזוהה כמצטיין, יוכל ללמוד בשנה ג׳ ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני (לא יותר מ–12 שעות שבועיות סמסטריאליות). במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת, יוכרו קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים לתואר שני.
 4. במהלך שנה ג׳ ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר הראשון.
 5. התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של 90 לפחות.
 6. התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד׳ ללימודיו במעמד של תלמיד ״על תנאי״, במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב״א.
 7. על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב׳.
 8. במהלך שנה ד׳ ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על–ידי החוג.

 מסלול עם כתיבת תיזה

 1. על התלמיד להגיש הצעת תיזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום שנה ד׳, ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים העוקבת.
 2. השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התיזה.
 3. עבודת התיזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית, כולל חופשת הקיץ.
 4. משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תיזה יעמוד על חמש שנים.

 מסלול עם בחינת גמר

 1. התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו.
 2. התלמיד יגש לבחינת הגמר בתום שנה רביעית, כולל חופשת הקיץ.
 3. משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על ארבע שנים.

9.4 מסלול ב׳

 מסלול זה מורכב משיעורי חובה ושיעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מ–36 שעות שבועיות סמסטריאליות, או 25% יותר ממכסת שעות ההוראה של מסלול א׳ (תיזה) באותו תחום. מכסת הלימודים אינה כוללת לימודי עזר ולימודי השלמה.  מסלול זה כולל עמידה בבחינת גמר. מתכונת הבחינה תיקבע על ידי החוג. החוג רשאי להחליט על כתיבת פרויקט שיהיה בנוסף או במקום בחינת הגמר.

 החוג יקבע את היקפי שיעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג. קורסים אלה חייבים להיות בדרג 3 לפחות.

 זכאות לתואר מוסמך במסלול ב׳ אינה מאפשרת  המשך לימודים ישיר לקראת תואר שלישי.

9.5 לימודי שפה זרה

 אם תכנית הלימודים בחוג כוללת לימודי שפה זרה, תוכל הוועדה החוגית ללימודי תואר  שני להכיר במחצית מלימודי השפה הזרה כקורסי בחירה בתכנית הלימודים של התלמיד, ולא יותר מ–8 שעות שבועיות סמסטריאליות, על פי הפירוט הבא:

 א) חוגים בהם תכנית הלימודים כוללת 16 שעות שבועיות סמסטריאליות שפה זרה (מתחילים ומתקדמים) יוכלו להכיר לא יותר מ–8 שעות שבועיות סמסטריאליות לימודי שפה כקורסי בחירה.

 ב) חוגים בהם תכנית הלימודים כוללת 8 שעות שבועיות סמסטריאליות שפה זרה (מתחילים/מתקדמים) יוכלו להכיר לא יותר מ–4 שעות שבועיות סמסטריאליות לימודי שפה כקורסי בחירה.

חובות אקדמיות נוספות במסלולי הלימוד

10.1 במסלול א׳, מסלול אישי, מסלול מואץ עם כתיבת תיזה, יש לכתוב לפחות עבודה סמינריונית אחת, או מטלות מקבילות שוות ערך.

10.2 במסלול ב׳ יש לכתוב לפחות שתי עבודות סמינריוניות או מטלות מקבילות שוות ערך.

10.3 קורסי עזר שהחוג מחייב בהם את התלמיד אינם נמנים במנין השעות לתואר ואינם

 משתקללים בציון הסופי.

10.4 תכנית הלימודים בכל מסלולי הלימוד לתואר שני חייבת לכלול לפחות סמינריון מחקר או סמינר סטטיסטי, או מתודולוגי אחד, המקנה מיומנויות מחקר בהיקף של 4 שעות שבועיות סמסטריאליות. תוכנו ומטלותיו ייקבעו על ידי החוג.

10.5 מעבר ממסלול לימודים אחד למשנהו אפשרי באישור הוועדה החוגית לתואר שני. במקרה של מעבר ממסלול למסלול יחויב התלמיד בכל הדרישות של המסלול החדש, אך  יוכל לקבל פטור עבור לימודיו במסלול הישן כמילוי חלקי של הדרישות למסלול החדש באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

 הוועדה החוגית תיידע את הרשות ללימודים מתקדמים בדבר מעבר של כל תלמיד ממסלול למסלול.

 שינוי מסלול לימודים יתאפשר לא יאוחר מתוך סמסטר א׳ של השנה השניה ללימודים.

10.6 א)  במסלולי לימוד עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), יורשה התלמיד להגיש את התיזה לשיפוט רק לאחר שסיים את כל חובות השמיעה והגיש את כל עבודותיו לתואר.

 ב) במסלולי לימוד עם בחינת גמר/עבודה מסכמת/פרויקט גמר, יורשה התלמיד לגשת  לבחינה רק לאחר שסיים את כל חובות השמיעה והגיש את כל עבודותיו  לתואר.

10.7 בנוסף לקורסי עזר, רשאי החוג להטיל על תלמידי תואר שני בכל מסלולי הלימודים חובת עבודה מעשית (פרקטיקום) כתנאי לקבלת התואר. היקף ההתמחות במסגרת העבודה המעשית טעון אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

10.8 חוג רשאי לאשר לתלמיד הלומד לתואר שני עד 2 שעות שבועיות סמסטריאליות זכות בתקופת לימודיו עבור השתתפות בחמישה ימים מצטברים במשך שנתיים של כנסים מדעים/ימי עיון. כל חוג ובית ספר יחליט האם לאמץ הסדר זה וכיצד ליישמו.

 הערה: תלמידי מסלול ישיר לדוקטורט אינם זכאים להסדר זה.

10.9 א) הוועדה החוגית לתואר שני רשאית להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים להכיר לתלמיד בקורסים אקדמיים (חובה, בחירה, שפה זרה) שנלמדו במוסד אחר להשכלה גבוהה ושעבורם לא קיבל תואר (אין קרדיטציה כפולה).  

  קורסים ממוסד אחר, שהוכרו על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים לצורך המשך לימודים באוניברסיטת חיפה, ציוניהם ישוקללו בממוצע הציונים הסופי.

 ב) הוועדה החוגית לתואר שני רשאית להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים להכיר לתלמיד בקורסים שנלמדו במסגרת היחידה ללימודי המשך במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהיקף כולל של עד 8 שעות שבועיות סמסטריאליות. זאת בתנאי והתמלאו הקריטריונים הבאים:

 1.   היקף הקורס עומד על לפחות 28 שעות אקדמיות.
 2. קיימת תכנית לימודים כתובה המתארת את תכני הקורס, מבנהו ודרישות הלימוד.
 3. בתום הקורס עמד התלמיד במטלות כגון: בחינה, תרגיל מסכם או עבודה. על מטלות אלה חייב התלמיד לקבל ציון.
 4. מרצה הקורס הינו בעל תואר שלישי מאוניברסיטה מוכרת, ושעיקר עיסוקו באוניברסיטה מוכרת, או לחילופין הינו איש מקצוע בעל תעודת מוסמך לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה (כגון: משפטן, רואה חשבון, עיתונאי, רופא או כל מומחה בתחומו).
 5. ניצול השעות בגין לימודי קורסים ביחידה ללימודי המשך ניתן למימוש תוך ארבע שנים בלבד.

 ג) תלמיד יקבל תואר ״מוסמך״ מטעם אוניברסיטת חיפה רק אם למד באוניברסיטת חיפה לפחות את לימודי שנה ב׳ (או הלימודים המתקדמים של התכנית לתואר שני) ולא פחות ממחצית מכסת הלימודים לתואר שני (לפי המסלולים הנהוגים באוניברסיטת חיפה), לרבות כתיבת שתי עבודות סמינריוניות לפחות, עבודת גמר מחקרית/בחינת גמר. חריגה מתת–סעיף זה טעונה אישור של הדיקן ללימודים מתקדמים.

10.10 הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תוכל להמליץ לפני הדיקן ללימודים מתקדמים    על הכרה בהצעת תיזה או בעבודת תיזה לצורך מעבר למסלול ב׳ כקורסי בחירה.    ההכרה והיקפה טעונים אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 נהלים חוגיים, המוסיפים על התקנון הכלל אוניברסיטאי, אך לא גורעים ממנו, יפורסמו בנפרד על ידי החוגים.

משך לימודים נורמטיביים

11.1 משך הלימודים לתואר שני במסלולים הדורשים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) הוא שלוש שנים.

11.2 משך הלימודים לתואר שני במסלול ב׳ (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) הוא שנתיים.

11.3 משך הלימודים במסלול מואץ לתואר שני כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) הוא חמש שנים (ללימודי התואר הראשון והשני).

11.4 משך הלימודים במסלול מואץ לתואר שני ללא כתיבת תיזה הוא ארבע שנים (ללימודי התואר הראשון והשני).

כל חריגה ממשך הלימודים בכל מסלולי הלימוד טעונה המלצת הוועדה החוגית לתואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

 פרק ה׳ – בחינות, ציונים ועבודות

12.1 א) בכל קורס (חובה, בחירה, השלמה או קורס עזר) ייתן המורה בסיום הקורס ציון לכל תלמיד המשתתף בו. הציונים יינתנו במספרים לפי השיטה המאונית (1-100). כלל זה מתייחס לסוגי הקורסים הבאים: שיעור, תרגיל, פרוסמינר, סמינר, בחינת גמר, עבודת גמר מחקרית (תיזה) ופרוייקט גמר.

 ב) המורה רשאי לתת בסיום הקורס את הערכתו לתלמיד בציון ״עובר/השלים״ או ״לא עובר/לא השלים״ רק במסגרות הלימודים הבאות: לימודי שדה, פרקטיקום, סיורים, עבודת שטח, מעבדות, סדנאות והתנסות מעשית. על אותו בסיס ניתן יהיה להכיר בציוני ״עובר״ של קורסים במסגרות לימודים דומות מאוניברסיטאות אחרות כאשר הוועדות החוגיות ללימודי תואר שני ממליצות להעניק בעבורן שעות זכות.

 ג. עבור סטודנט/ית זכאי/ת* – לימודי שדה, פרקטיקום, סיורים, עבודת שטח, מעבדות, סדנאות והתנסות מעשית שהתקיימו בתקופת הזכאות  – יושלמו בתאום עם המרצה בפרק זמן שייקבע על ידו, בהתאם לאופי הדרישות בכל אחת מהמטלות הנזכר לעיל. (סטודנט/ית זכאי/ת – סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. )

 ד. אם לדעת המרצה לא ניתן להשלים את הדרישות בפעילויות הללו לא נוכחות, יהיה על הסטודנט/ית להשתתף בהן שוב בסמסטר הקרוב בו יוצעו.

12.2 ציונים

 א) ציון המעבר המינימלי בקורס הנלמד במסגרת לימודי תואר שני הוא 60.

 ב) ציון ממוצע מינימלי למעבר משנה א׳ לשנה ב׳ הוא 65.

 ג) ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר מחקרית הוא 76 (ממוצע ציוני השופטים).

 ד) ציון המעבר המינימלי לבחינת הגנה על התיזה במסלול א׳ הוא 76.

 ה) ציון המעבר המינימלי לבחינת גמר הוא 76.

 ו) ציון המעבר המינימלי בכל אחד ממרכיבי בחינת הגמר הוא 70.

 ז) תלמיד שנכשל בבחינת הגמר וקיבל ציון נמוך מ–76 כציון משוקלל של כל מרכיבי 

  הבחינה, יורשה להיבחן פעם נוספת. הבחינה החוזרת תכלול את כל מרכיבי

  הבחינה הראשונה.

 ח) תלמיד יהא חייב להיבחן פעם נוספת על אחד או יותר ממרכיבי בחינת הגמר שכתב וקיבל ציון נמוך מ–70.

 ט) הבחינה החוזרת חייבת להיערך בתוך שנים–עשר חודשים לאחר בחינת הגמר שבה

  השתתף התלמיד. מועד הבחינה החוזרת ייקבע על ידי יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני. תלמיד שנכשל בבחינת גמר פעמיים יופסקו לימודיו.

כל חוג רשאי לדרוש ציון מעבר גבוה יותר מן המצויין לעיל.

12.3 ציון סופי בקורס ייקבע כדלקמן:

 א) המורה רשאי לקבוע את הציון הסופי בהתחשב במרכיבים הבאים או בחלק מהם: תרגילים, עבודות, פרוייקטים, בחנים, השתתפות בכיתה, בחינת מעבר.

 ב) המורה יודיע לתלמידיו בשבועיים הראשונים להוראת הקורס על מרכיבי הציון הסופי בקורס.

 ג) המורה רשאי למנוע מתלמיד לגשת לבחינה או להגיש עבודה סמינריונית אם התלמיד אינו נוכח בשיעורים, אינו מגיש תרגילים ועבודות או אינו מעבד פרוייקט או סמינר כנדרש בקורס, ובלבד שהודיע על כך המורה בתוך השבועיים הראשונים ללימודי הקורס. תלמיד שלא יוגש לבחינה יקבל ציון ״נכשל״.

 ד) ״סטודנט/ית זכאי/ת״ – זכאי/ת להיעדר מ 30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנט/ית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו. (סטודנט/ית זכאי/ת – סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.)

12.4 דרישות מעבר בקורסים

 א) בלימודי תואר שני יתקיימו שני מועדי בחינה על- פי הכללים החלים על הקורס בו הוא לומד.

 ב) תלמיד אשר לא ייגש לבחינה במועד הסדיר בגלל סיבה שהוכרה על–ידי הוועדה החוגית לתואר שני (מילואים, אשפוז בבית חולים, אישור על מחלה שנמשכה מעל חמישה ימים, אבל וכד׳), יהיה רשאי להגיש בקשה להיבחן במועד מיוחד לוועדה החוגית לתואר שני.

 ג) בחינות סמסטר חורף תתקיימנה בתקופה העוקבת את סמסטר א׳.

 ד) מועד מיוחד של בחינות סמסטר חורף יתקיים במרוצת סמסטר ב׳ או בתיאום עם המורה.

 ה) בחינות סמסטר אביב תתקיימנה בתקופה העוקבת את סמסטר ב׳.

 ו) מועד מיוחד של בחינות סמסטר אביב יתקיים בסוף חופשת הקיץ או בתיאום עם המורה.

 ז) ניתן לשפר ציון בקורס על ידי הרשמה מחדש למקצוע בשנה העוקבת. במקרה זה קובע הציון האחרון.

 ח) תלמיד שנכשל בקורס רשאי לבחור בין חזרה על אותו הקורס או בחירה בקורס אחר. אם בחר ללמוד קורס אחר במקום הקורס שנכשל בו, עליו לקבל את אישור יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני. במקרה זה  יירשם הציון ״נכשל״ בגליון הציונים, אך לא יחושב בממוצע הכללי.

 ט) תלמיד רשאי לחזור על קורס שנכשל בו פעם אחת בלבד. כשלון שני באותו קורס מחייב הפסקת לימודים.

 י) מורה האחראי לקורס חייב למסור ציוני בחינת מעבר תוך עשרה ימים מיום הבחינה. ניתן לקבל הארכה מעבר לתקופה זו על–ידי ראש החוג.

 יא) סטודנטית בהריון, שמירת הריון וטיפולי פוריות

  1) סטודנטית בהיריון שמצבה לא מאפשר נוכחות בבחינה, תבחן במועד אחר במסגרת המועדים המקובלים (הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי).

  2)  ״סטודנטית זכאית״ (הנמצאת בשמירה היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב׳, ג׳ וכדומה).

  3) ״סטודנטית זכאית״ (הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) שנעדרה מבחינה של קורס המהווה ״דרישה מוקדמת״ לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד ״על תנאי״ בקורס המתקדם או בשנה מתקדמת.

  4) לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך הבחינה.

  5) לסטודנטיות בהיריון תינתן תוספת זמן בבחינה של 30 דקות.

 יב) סטודנט/ית בחופשת לידה וחופשה בגין אימוץ

  1) ״סטודנטית זכאית״ רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד 15 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנזכר לעיל, במועדי הבחינות המקובלים.

  2) סטודנטית זכאית שנמצאת בחופשת לידה ונעדרה מבחינה של קורס המהווה ״דרישה מוקדמת״ לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד ״על תנאי״ בקורס המתקדם או בשנה המתקדמת.

12.5 הגשת עבודות סמינריוניות ומטלות סיום קורס    

 א) מועד אחרון להגשת עבודה סמינריונית במסגרת קורס שנלמד בסמסטר א׳ הינו סוף סמסטר ב׳. במקרים מיוחדים רשאית הוועדה החוגית לתואר שני להאריך את מועד הגשת העבודה עד סוף חופשת סמסטר ב׳.

 ב) מועד אחרון להגשת עבודה סמינריונית במסגרת קורס שנלמד בסמסטר ב׳ הינו סוף חופשת הקיץ (תחילת שנת הלימודים העוקבת). במקרים מיוחדים רשאית הוועדה החוגית לתואר שני להאריך את מועד הגשת העבודה עד סוף חופשת סמסטר א׳.

 ג) למעט עבודות סמינריוניות יש לסיים כל מטלת סוף קורס עד תום מועד בחינת א׳ וב׳ של הסמסטרים.

 ד) מורה הקורס חייב למסור את ציון העבודה תוך ארבעה שבועות מיום קבלתה או מועד אחר שייקבע.

 ה) משקלו של כל קורס בחישוב ממוצע הציונים הסופי לתואר ייקבע על–ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני.

 ו) סטודנטית בהיריון, שמירת הריון וטיפולי פוריות: ״סטודנטית זכאית״ אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור רפואי, בשמירת הריון או טיפולי פוריות רשאית להגיש את המטלות  או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, ובתאום עמו, באיחור של עד 7 שבועות מתום תקופת היותה ״סטודנטית זכאית״.

  ז) סטודנט/ית בחופשת לידה וחופשה בגין אימוץ: ״סטודנטית זכאית״ (סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר). רשאית להגיש מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה (ומועד הגשתן לאחר הלידה), או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, באחור של עד 7 שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום תקופת היותה ״סטודנטית זכאית״ (המאוחר מבין השניים).

12.6 ציון סופי לתואר

 חישוב הציון הסופי לתואר ייעשה בנפרד על–ידי כל חוג. יש לקבוע משקל לקורסי חובה, קורסי בחירה, סמינרים, סדנאות והתמחות מעשית.  לימודי עזר ולימודי השלמה לא יכללו במנין השעות לתואר ולא ישוקללו בממוצע הציונים.

 (א) ציון עבודת גמר מחקרית (במסלול א׳, מסלול מואץ ומסלול אישי) לא יקטן מ–35% בשקלול הציונים.

 (ב) ציון בחינת הגמר/עבודה מסכמת/פרויקט גמר (במסלול ב׳)  יעמוד על 20%-30%   בשקלול הציונים.

  אופן שקלול הציונים בכל חוג יפורסם בשנתון האוניברסיטה.

12.7 זכאות לתואר

 א) תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתואר שני כפי שמפורטים בתקנון זה, בהנחיות החוגיות ובנוהלי אגף מינהל תלמידים, זכאי לקבל אישור זכאות לתואר:

 1. לתלמידי מסלול א׳, מסלול אישי ומסלול מואץ לתואר שני עם כתיבת תיזה, תאריך הזכאות לתואר יהיה זהה לתאריך הגשת התיזה לשיפוט, ובתנאי שהציון הסופי של התיזה (בין שהיה צורך בתיקונים ובין שלא) הוא חיובי, ובתנאי שמולאו עד אז כל שאר חובות התלמיד.
 2. לתלמידי מסלול ב׳ (בחינת גמר/עבודה מסכמת/פרויקט) תאריך הזכאות לתואר יהיה זהה לתאריך מועד הבחינה/הגשת עבודה מסכמת, ובתנאי שהתקבל ציון חיובי ומולאו עד אז כל שאר חובות התלמיד.
 3. במקרים חריגים בלבד, כאשר יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני מאשר הגשת עבודה סמינריונית או בחינה בקורס מסוים, לאחר הגשת התיזה לשיפוט/בחינת הגמר למסלול ב׳, תאריך הזכאות ייקבע לפי מתן הציון לעבודה או לבחינה.
 4. תאריך הגשת עבודת תיזה לשיפוט שהוחזרה לתלמיד לתיקון ייחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה רק במידה והעבודה המתוקנת תוגש ותאושר תוך 60 יום קלנדריים מיום שהוחזרה לתלמיד לתיקון.
 5. עבור סטודנט/ית זכאי/ת (סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.) – מועד סיום החובות לתואר יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות, עד לשנה מהמועד המקובל לסיום התואר.

ב) על מזכירות החוג להעביר את שקלול הציונים וספחי התמחות (במידה וקיימים) לאישור הרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מהתאריך שייקבע על ידי רשויות האוניברסיטה.

 ג) תלמיד אשר שקלול ציוניו לא יועבר ממזכירות החוג לרשות ללימודים מתקדמים   עד מועד זה, לא ייכלל ברשימת המוסמכים ולא יוכל להשתתף בטקס הענקת התואר שיתקיים באותה שנה.

 ד) עם סיום לימודיו, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בבקשה לקבל אישור זכאות לתואר וקבלת הציונים על כל מטלות הלימודים, לרבות קבלת ציון בעבודת הגמר המחקרית (תיזה) או בבחינת הגמר. התלמיד יבדוק ויאשר במזכירות החוג את פרטיו האישיים, ציוניו הסופיים, ציון הגמר שלו ותאריך הזכאות לתואר. האוניברסיטה תיזום סגירת תואר לתלמיד שלא פנה למזכירות החוג להסדרת אישור הזכאות. לתלמיד זה ניתנת האפשרות לערער על פרטי אישור הזכאות שנשלח אליו עד 30 יום מתאריך קבלת האישור בדואר. חוסר תגובה יתקבל כאישור והסכמה.

 ה) זכאות לתואר באחת מדרגות ההצטינות תקבע על פי המפורט בסעיף 12.8.

12.8 הענקת תעודת מוסמך בדרגות הצטיינות שונות

 להלן דרגות ההצטיינות בסדר יורד:

 1) מוסמך בהצטיינות יתרה – יוענק למוסמכים אשר סיימו לימודיהם במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה  (מסלול א׳, מסלול אישי ומסלול מואץ לתואר שני עם כתיבת תזה) ואשר ממוצע הציונים הסופי שלהם לתואר הוא 96 ומעלה.

 1. מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים – יוענק למוסמכים אשר סיימו לימודיהם במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה (מסלול א׳, מסלול אישי ומסלול מואץ לתואר שני עם כתיבת תזה), ואשר ממוצע הציונים הסופי שלהם לתואר הוא 95-93.

 3) מוסמך בהצטיינות – יוענק למוסמכי כל מסלולי הלימוד באופן הבא:

 1. למוסמכים אשר סיימו לימודיהם במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה (מסלול א׳, מסלול אישי ומסלול מואץ לתואר שני עם כתיבת תיזה), ואשר ממוצע הציונים הסופי שלהם לתואר הוא 92-90.
 2. למוסמכים אשר סיימו לימודיהם במסלול עם בחינת גמר/פרויקט (מסלול ב׳), ואשר ממוצע הציונים הסופי שלהם לתואר הוא 100-90.

12.9  קבלת מוסמך בדרגת הצטיינות כלשהי תותאם למשך תקופת הלימודים (ראה סעיף           11) על–פי הפירוט הבא:

 א) תלמידים במסלולים עם כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה שמשך לימודיהם לא עלה על 3 שנים.

 ב) תלמידים במסלול ב׳  (בחינת גמר/עבודה מסכמת/פרויקט גמר) שמשך לימודיהם לא עלה על שנתיים.

 ג) הענקת הצטיינות מהמוסד אשר מבוססת על ציוניהם ועל משך תקופת סיום הלימודים תחושב לסטודנטית יולדת תוך הפחתת תקופת חופשת הלידה אותה ניצלה בפועל.

12.10 הענקת התואר בשתי דרגות ההצטיינות הגבוהות (הצטיינות יתרה ומצטייני הדיקן ללימודים מתקדמים) תבוצע באופן גורף לכל המוסמכים שעומדים בקריטריונים האקדמיים (כפי שמפורטים בסעיף 12.8). דרגת ההצטיינות השלישית (הצטיינות) תוענק למכסה של 10% מכלל מוסמכי החוג, מתוך רשימת מוסמכים העונים על התנאים האקדמיים, המונפקת על ידי הרשות ללימודים מתקדמים. ההחלטה לגבי הענקת התואר בהצטיינות תאושר על ידי יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים.

12.11 תלמיד יוגדר כתלמיד במצב לימודים לא תקין באחד מהמקרים הבאים:

 א) נכשל בשני קורסים מכלל מכסת הקורסים שהוא חייב בהם, שמהם אחד, לכל היותר, הוא במסגרת לימודי החובה החוגיים (ראה סעיף 12.4).

 ב) נכשל פעמיים בקורס בלימודי התואר השני (ראה סעיף 12.4).

 ג) לא סיים את חובות השמיעה תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו.

 ד) תלמיד במסלול א׳ או במסלול אישי אשר לא אושרה לו הצעת התיזה על–ידי הוועדה החוגית לתואר שני עד תום השנה השניה ללימודיו, כולל חופשת הקיץ.

 ה) תלמיד במסלול ב׳ אשר לא סיים את כל חובות השמיעה, למעט עמידה בבחינת גמר/הגשת עבודה מסכמת/הגשת פרויקט גמר, תוך שנתיים מיום תחילת לימודיו.

 ו) תלמיד במסלול א׳ או  במסלול אישי אשר לא סיים את כל חובותיו לרבות הגשת עבודת גמר מחקרית (תיזה) לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודיו, ולא אושרה לו הארכת לימודים.

 ז) לא עמד בציונים הנדרשים בכל קורס ובציון המעבר שנקבע כתנאי מעבר משנה א׳ לשנה ב׳.

 ח) לא השיג ציון מינימלי של 76 בעבודת הגמר המחקרית (תיזה)/בחינת גמר.

 ט) לא חזר ללימודים בתום חופשה מאושרת (ראה סעיף 17.4) ולא הודיע על כך במועד שנקבע לו לרשות ללימודים מתקדמים.

 י) נכשל פעמיים בבחינת גמר.

 יא) תלמיד שלא הציג את אישור הזכאות לתואר ״בוגר״ במועד שנקבע לו עם קבלתו  ללימודי תואר שני.

 יב) תלמיד שלא סיים את חובות ההשלמה שהוטלו עליו בעת קבלתו ללימודי התואר  השני בתום השנה הראשונה ללימודים.

 יג) תלמיד שלא ביצע רישום כנדרש לשנת הלימודים.

תלמיד אשר ימצא במצב אקדמי לא תקין, יופסקו לימודיו.

12.12 ערעורים על ציוני קורסים, בחינות גמר, עבודות גמר מחקריות (תיזות)

 א) ערעור על ציון קורס לתואר שני ייעשה כמפורט להלן:

  תלמיד רשאי לערער על ציון סופי בקורס לתואר שני תוך עשרה ימים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב ליושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני, וזה יעביר את הפניה למורה הקורס. עותק מן הערעור יועבר גם לרשות ללימודים מתקדמים. יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני ידווח על תוצאות הערעור למערער ולרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מאשר שבועיים מיום הגשת הערעור. התלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה או העבודה תיבדק מחדש, והציון הסופי עלול להיות נמוך מן המקורי. תוצאות הערעור תהיינה סופיות ומחייבות.

 ב) ניתן לערער על ציון עבודת גמר מחקרית (תיזה) רק במקרה של כישלון (כשממוצע ציוני כל השופטים הוא פחות מ–76). במקרה של ערעור ימונה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית (תיזה) יהיה ממוצע ציוני כל השופטים. לא יתאפשר ערעור נוסף.

 ג) לא ניתן לערער על ציון עבודת גמר מחקרית (תיזה) במקרה שהציון הוא חיובי (76 ומעלה).

 ד) לא ניתן לערער על ציון בחינת הגנה על התיזה במסלול א׳.

 ה) תינתן אפשרות לערער על ציון בחינת גמר במסלול ב׳. כל חוג יקבע את נוהלי הערעור שלו ויפרסמם בשנתון הלימודים וידווח על כך לתלמידים.

פרק ו׳ – עבודת גמר מחקרית (תיזה)

13.1 מנחה לעבודת גמר מחקרית

כל תלמיד הלומד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה (מסלול א׳, מסלול מואץ ומסלול אישי), שהגיע לשלב תכנון עבודת הגמר המחקרית, יבחר לפחות מנחה אחד מבין חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת חיפה (ראה סעיפים 4.7-4.1 בתקנון זה).

הכנת עבודת הגמר המחקרית (תיזה)

14.1 מטרת עבודת הגמר המחקרית (תיזה) היא להביא את התלמיד לידיעה מעמיקה בתחום ידע מסוים, לשימוש בשיטות מחקר הנהוגות בתחום, וכן לבחון את כושרו לחקור בעיה מסוימת, לנתח ממצאי מחקר בצורה עצמאית, להסיק מסקנות ולכתוב עבודת גמר מחקרית בצורה ובסגנון נאותים.

14.2 הצעת תיזה: הצעת התיזה תכלול את נושא המחקר, מטרת המחקר, תיאור שיטות המחקר ורשימת מקורות. הצעת התיזה תוגש באישור המנחה/ים לוועדה החוגית ללימודי תואר שני. הוועדה רשאית לאשר את ההצעה, להפנות את ההצעה לקורא חיצוני, לדרוש תיקונים או לדחותה, לאחר התייעצות עם המנחה. אם אושרה ההצעה, תועבר ההחלטה בדבר האישור לרשות ללימודים מתקדמים. פרטים נוספים הנוגעים למבנה התכנית, לסעיפיה, להיקפה ולנוהל אישורה בחוג ייקבעו על ידי הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ויופצו בין תלמידי החוג.

14.3 הצעת התיזה, הערות הקוראים והתייחסות הכותב ו/או המנחה/ים להערות אלה, יישמרו במזכירות החוג בו לומד התלמיד לתקופה של חמש שנים, ויהיו זמינים לעיון על–פי החלטת ראש החוג.

14.4 תלמיד רשאי לשנות את מחקרו ואת תכנית המחקר בהסכמת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני והמנחה/ים, או לבקש את החלפה המנחה/ים.

14.5 תלמיד במסלול א׳ או מסלול אישי, אשר לא אושרה לו הצעת התיזה על–ידי הוועדה החוגית לתואר שני עד תום השנה השניה ללימודיו, כולל חופשת הקיץ, יהיה במצב לימודים לא תקין.

 א) ״סטודנטית זכאית״ אשר לא הגישה מטלות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה, לפי אישור רפואי, בשמירת הריון או טיפולי פוריות, רשאית להגיש את המטלות  או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, ובתאום עמו, באיחור של עד 7 שבועות מתום תקופת היותה ״סטודנטית זכאית״.

 ב) ״סטודנט/ית זכאי/ת״ (סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.) – רשאי/ת להגיש מטלות שניתנו בסמסטר בו ילדה (ומועד הגשתן לאחר הלידה), או מטלות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, באחור של עד 7 שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום תקופת היותה ״סטודנט/ית זכאי/ת״ (המאוחר מבין השניים)

14.6 תלמיד אשר לא יגיש את עבודת הגמר המחקרית לשיפוט תוך שלוש שנים מיום תחילת לימודיו ולא אושרה לו הארכת לימודים, יהיה במצב לימודים לא תקין.

   א) מועד סיום התואר (הגשת עבודת גמר מחקרית-תזה) יוארך בהתאם למשך תקופות ההיעדרות המותרות.

14.7 תלמיד חייב לשמור את הנתונים והמקורות עליהם התבססה עבודת הגמר המחקרית שלו לתקופה של שלוש שנים לפחות, לצורך עיון הציבור בהם על–פי דרישה.

שיפוט עבודת הגמר המחקרית

15.1 עם סיום לימודיו לקראת התואר השני, יגיש תלמיד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) את עבודתו לוועדה החוגית ללימודי התואר השני, מודפסת לפי נוהל הכנה והגשה של עבודת גמר מחקרית, שנקבע על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

15.2 עבודת הגמר המחקרית תוערך ותישפט על ידי:

  א) מנחה/י העבודה.

  ב) שופט נוסף לפחות מהחוג או מחוצה לו, על פי החלטת הוועדה החוגית ללימודי   תואר שני.

  ג) מינוי שופט שאינו חבר סגל באוניברסיטת חיפה ו/או אינו עומד בקריטריונים   לשיפוט עבודת גמר מחקרית, טעון אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

15.3 הליכי השיפוט של עבודת הגמר המחקרית יהיו חסויים.

15.4 העברת חוות דעתו של השופט בחלקה או בשלמותה לידיעת התלמיד תעשה תוך עילום שם או שלא בעילום שם, בהתאם לקביעתו של השופט. בכל מקרה שקיים חשש לזיהוי של אחד מהשופטים בניגוד לרצונו, יהא השיפוט חסוי.

ציון עבודת הגמר המחקרית

16.1 הציון הסופי של עבודת הגמר המחקרית יחושב כממוצע של ציוני השופטים: ציון המנחה או הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה השותף וציון השופט הנוסף.

16.2 כאשר ההפרש בין הציון שהעניק המנחה לעבודה (או הציון המסכם של המנחה הראשי והמנחה השותף) לבין הציון שהעניק השופט לעבודה עולה על 15 נקודות, ימנה יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני שופט נוסף, לאחר שיוועץ עם המנחה/ים. הציון של עבודת הגמר המחקרית יחושב אז כממוצע של ציוני כל השופטים.

16.3 דוח השיפוט יימסר על ידי השופט לא יאוחר מאשר חודש מיום שנמסרה העבודה לידיו. אם תקופת השיפוט חופפת את חופשת הקיץ, תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף.

16.4 אם כעבור תקופת השיפוט לא התקבל דוח השיפוט, תעביר הוועדה החוגית ללימודי תואר שני את הנושא לטיפול הדיקן ללימודים מתקדמים.

16.5 פרסום חלקי או מלא של עבודת הגמר המחקרית לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור המנחה/ים. המנחה והתלמיד יקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף להם או לחלקם. לאחר שיפוט עבודת הגמר המחקרית, זכאי מחברה לפרסמה, אלא אם כן חלות עליה הגבלות כמפורט בנוהל זכויות יוצרים.

16.6 תלמיד המפרסם את עבודת הגמר המחקרית או חלק ממנה יציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מדרישות לקבלת התואר ״מוסמך האוניברסיטה״.

16.7 במידה ונמסרה העבודה לשיפוט ונתקבל ציון סופי, לא תינתן אפשרות לתלמיד לתקן את עבודתו.

16.8 לנושא ערעור על ציון עבודת גמר מחקרית ראה סעיף 12.12.

16.9 במקרים חריגים, ולאחר התייעצות עם מנחה/י העבודה,  רשאית הוועדה החוגית לתואר שני להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים שלא להעביר את עבודת הגמר המחקרית (תיזה) לפרסום בספריה. הדיקן ללימודים מתקדמים יחליט האם לאשר המלצה זו.

16.10 עם סיום תהליך השיפוט של העבודה, יעביר התלמיד למזכירות חוגו עותק אחד מודפס וכרוך מעבודת הגמר המחקרית, מאושר וחתום על ידי מנחה/ים העבודה ויושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני. עותק זה יועבר על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים לספריה, בתום הליכי אישור התואר.  

פרק ז׳ – שונות

17.1  הפסקת לימודים

 א) תלמיד המעונין להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב לרשות ללימודים מתקדמים ויידע בעותק גם את החוג. סטודנט/ית זכאי/ת״ (סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.) רשאי/ת להקפיא את לימודיו/ה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור את זכותו/ה להירשם מחדש ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.

 ב) תלמיד שנקלע למצב לימודים לא תקין לאחר בדיקת תקינותו האקדמית על ידי הוועדה החוגית לתואר שני ו/או על ידי הדיקן ללימודים מתקדמים (ראה סעיף 12.10), יופסקו לימודיו. כל הפסקת הלימודים תאושר ותבוצע על-ידי הדיקן ללימודים מתקדמים.

17.2  חידוש לימודים

 א) תלמיד שתחול עליו הפסקת לימודים (אם ביוזמתו, אם ביוזמת החוג ואם ביוזמת הדיקן ללימודים מתקדמים), יוכל לפנות לוועדה החוגית לתואר שני בבקשה לחדש את לימודיו, לכל המוקדם בתום שנה מיום הפסקת לימודיו. הוועדה תשקול האם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים על שובו ללימודים ועל התנאים לאישור בקשתו.

 ב)  הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בבקשה ויחליט האם לאשרה.

 ג) תלמיד שלא סיים חובותיו לתואר שני, לאחר שקיבל הארכת לימודים (בהתאם לסעיף 17.3 א׳) ובשל כך הופסקו לימודיו, יוכל לפנות לוועדה החוגית לתואר שני בבקשה  לחדש את לימודיו בתום שנה מיום הפסקת הלימודים. תלמיד זה יורשה לסיים את  לימודיו בתנאים הבאים:

  (1) על תלמיד במסלול המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) להגיש את העבודה לשיפוט בעת חידוש לימודיו.

 (2) על תלמיד במסלול ב׳ (בחינת גמר/ עבודה מסכמת/ פרויקט גמר) להגיש את כל העבודות על קורסים ששמע בעבר במסגרת תכנית הלימודים בעת חידוש לימודיו, על מנת שלא יידרש לשמוע מחדש את הקורסים.

 ד) תלמיד לתואר שני אשר הפסיק לימודיו לתקופה שאינה עולה על שנתיים, יהיה רשאי לחדש לימודיו על סמך תנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים שלמד בהם בעבר. כל הקורסים שנלמדו בעבר ועליהם קיבל ציון יזקפו לזכותו. תלמיד זה חייב לקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני.

 ה) תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על שנתיים (אבל לא יותר מחמש שנים), יהיה רשאי לחדש לימודיו בהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה ובחוג במועד חידוש הלימודים. מומלץ כי במקרה זה תטיל הוועדה החוגית לתואר שני על התלמיד לימודי רענון.

 ו) תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על חמש שנים (אך לא יותר משמונה שנים), יהיה רשאי לחדש לימודיו בהמלצת הוועדה החוגית לתואר שני ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. חידוש הלימודים יהיה במתכונת הנהוגה באוניברסיטה ובחוג במועד חידוש הלימודים. במקרה זה הוועדה החוגית ללימודי תואר שני תטיל על התלמיד לימודי רענון.

  תלמיד אשר הפסיק לימודיו לתקופה העולה על תשע שנים ומבקש לחדשם, ייחשב כתלמיד חדש לכל דבר, ויהיה חייב בתכנית הלימודים המלאה התקפה בעת חידוש לימודים.

 כל חריגה מכללים אלה טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

17.3 הארכת לימודים

 א) תלמיד לתואר שני אשר לא סיים את לימודיו במשך תקופת הלימודים הנורמטיבית לתואר (ראה סעיף 11.1-11.4) ומבקש הארכת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה מיושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני. תלמידים אשר כותבים עבודת גמר מחקרית יצרפו גם את המלצת המנחה/ים.:

  1) תלמיד במסלול לימודים המחייב כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) יוכל לקבל הארכת לימודים לשנה ד׳ לצורך סיום כתיבת עבודת התיזה רק במידה וסיים את כל חובות השמיעה, הגיש את כל העבודות, וקיבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני על הצעת התיזה.

  2) תלמיד במסלול ב׳ (בחינת גמר/ עבודה מסכמת/ פרויקט גמר) יוכל לקבל הארכת לימודים לשנה ג׳ רק במידה וסיים את כל חובות השמיעה.

 ב) הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה.

 ג) תלמיד אשר לא אושרה לו הארכת לימודים, לא יוכל להמשיך בלימודיו.

 ד) לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני, למעט סטודנט/ית זכאי/ת.

 ה) ״סטודנטית זכאית״ (סטודנטית בשמירת הריון או בטיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.) תהא זכאית להארכת לימודיה למשך שנה.

17.4 חופשת לימודים

 א) תלמיד לתואר שני המבקש חופשת לימודים למשך סמסטר אחד או שנה אקדמית מלאה, יפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצירוף המלצה מיושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני. תלמידים אשר כותבים עבודת גמר מחקרית יצרפו גם את המלצת המנחה/ים. חופשה מלימודים תינתן רק לתלמיד במעמד מן המנין בטווח תקופת הלימודים הנורמטיבית לתואר שני.

 ב) הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה או לדחותה.

 ג) חופשת לימודים מאושרת איננה נחשבת כתקופת לימודים לצורך חישוב משך הזמן הנורמטיבי בלימודי התואר השני (על פי סעיף 11).

 ד) בזמן חופשת הלימודים לא ניתן להגיש עבודות על קורסים שנלמדו בסמסטר קודם.

 ה) תלמיד אשר לא ישוב ללימודיו עם תום החופשה המאושרת ולא יודיע על כך לרשות ללימודים מתקדמים, יימצא במצב אקדמי לא תקין (ראה סעיף 12.11 ט׳).

17.5 קנין רוחני, פטנטים, המצאות וזכויות יוצרים

הוראות נוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, יחולו על אף הוראותיו על כל תלמיד לתואר מוסמך, הן מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה, ובמקרה של סתירה הן גוברות על הוראותיו. בלי לגרוע מכלליות עקרון זה, יחולו גם ההוראות המפורטות להלן:

מוסמך של אוניברסיטת חיפה, שעבודת הגמר המחקרית שלו אושרה על ידי המוסדות האקדמיים המוסמכים של האוניברסיטה, זכאי לפרסם את תוצאות מחקרו, כולן או חלקן, בכפוף לאישור המנחה, ותוך ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק ממילוי החובות לקבלת התואר. שמו ותוארו של המנחה יצוין על כל פרסום של עבודת הגמר או תוצאות המחקר, אלא אם המנחה ויתר על זכות זו או אם ציון שמו אינו מקובל בדיסציפלינה הרלבנטית. הפקדתה של העבודה בספריית האוניברסיטה מבטיחה מתן פומביות לתוצאות המחקר ומיועדת להבטיח את ההפצה החופשית של הידע.

א) מוסמך שעבודתו אושרה כנאמר לעיל, רשאי לבקש כי עבודתו לא תועבר לספרייה ולא תצוטט, אם חלה עליה חובת החיסיון או שהיא מהווה נושא לרישום פטנט, כאמור בסעיף ב׳ להלן. במקרה זה יכתוב המחבר מכתב בו ינמק את בקשתו ויציין את פרק הזמן בו הוא מבקש את עיכוב מתן הפומביות לעבודה. הדיקן ללימודים מתקדמים מוסמך להחליט בנדון, לאחר שישקול את נימוקי המבקש; בכל מקרה, עליו לסייג את החלטתו לתקופה מוגדרת, תוך כדי הקפדה על קיום חוקי החיסיון, כאשר זה יהיה דרוש. 

 האוניברסיטה שומרת על זכותה לפרסם תקצירים של עבודות גמר במסגרות שתראה לנכון.

ב) על עבודות ו/או מחקרים אשר עשויים לשמש נושא לפטנט, המצאה או הפקת רווחים יחולו הוראות הנוהל / תקנון לקניין רוחני של אוניברסיטת חיפה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

ג) 1. פרסום חלקי או מלא של עבודות גמר מחקריות לפני הגשתן לשיפוט ייעשה באישור המנחה/ים. המנחה והתלמיד ייקבעו במשותף אם הפרסום יהיה משותף לכולם או לחלקם.

 1. התלמיד חייב לקבל אישור מוקדם מן המנחה/ים לפרסום חלקי של תוצאות המחקר לפני הגשת עבודת הגמר המחקרית (תזה) לשיפוט.

ד) העמיד המנחה לרשות התלמיד נתונים, ממצאים, אינפורמציה או חומרי גלם אחרים הקשורים בעבודת הגמר המחקרית – תישאר הבעלות בהם בידי המנחה או האוניברסיטה, והם יוחזרו לפי דרישה ראשונה מצד המנחה או האוניברסיטה. כל פרסום של העבודה או חלקה, בכל דרך ומדיה שהיא,  ייעשה ביחד עם המנחה, ובכפוף להסכמתו. בפרסום זה קיימת חובה לציין כי המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לקבלת התואר השני. לא הותנה סייג כלשהו לפרסום תוצאות המחקר בשלב הנזכר לעיל, יהיה זכאי המוסמך לפרסם את תוצאות מחקרו (כאמור בסעיף ג׳) תוך כדי ציון כי העבודה נכתבה באוניברסיטת חיפה כחלק מן הדרישות לתואר שני.

ה) תלמיד הכותב עבודת גמר מחקרית (תזה) הנו האחראי הבלעדי על העובדות והנתונים עליהם התבססה עבודת הגמר שלו, איסופם ומהימנות הצגתם, על כל המשתמע מכך.

ו) במקרה של חילוקי דעות לגבי הנאמר בסעיפים ג׳ ו- ד׳ יפנה המערער לדיקן ללימודים מתקדמים אשר ימנה ועדת בוררות לעניין זה על פי שיקול דעתו, ובלבד שאין בנוהל/תקנון הקניין הרוחני של אוניברסיטת חיפה הוראות אחרות. החלטת ועדת הבוררות היא סופית.