לימודים לתואר ראשון (B.A)

תקנון לימודים

השנה האקדמית מחולקת לשני סמסטרים: סמסטר חורף (א) וסמסטר אביב (ב). בחלק מהחוגים קיים גם סמסטר קיץ (ראו בתוכנית הלימודים החוגית). כל הקורסים באוניברסיטה מתנהלים במתכונת סמסטריאלית, להוציא סמינריוני תואר שני וחלק מקורסי העבודה המעשית. לקראת סיום שנת הלימודים מפרסמת האוניברסיטה רשימת קורסים ולוח זמנים של לימודי קיץ מרוכזים.

לתשומת לב התלמיד: בכל חוג סמסטר קיץ מוגדר באופן שונה. על התלמיד לבדוק בתוכנית הלימודים החוגית את תאריכי סמסטר קיץ. במידה והתלמיד לומד קורס קיץ במסגרת חוג אחר, עליו לבדוק את תאריכי סמסטר קיץ בחוג בו נלמד הקורס.

לימודים לתואר ראשון (B.A)

משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון הוא שלוש שנים. משך הלימודים בפקולטה למשפטים (לתואר LL.B) ובחוגים ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת הוא שלוש וחצי שנים. משך הלימודים בחוג לסיעוד ופיזיותרפיה הוא ארבע שנים.  תלמיד אשר לא סיים לימודיו לקראת תואר ראשון שנתיים לאחר משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון בחוגי הלימוד שלו, ראש החוג יבדוק, ידון ויחליט באשר להמשך לימודיו. לא סיים לימודיו, לאחר שש שנים יופסקו לימודיו. התלמיד יוכל לפנות בבקשה להתקבל מחדש לאוניברסיטה רק שנה לאחר מכן. הדיקן ישקול ויחליט על המשך לימודיו.

לימודי התואר הראשון מתנהלים לפי שיטת הצבירה, בה ניתן לכל קורס משקל בנקודות זכות בהתאם למקומו במערכת השיעורים של החוג. כדי לקבל תואר, על התלמיד לצבור מספר קבוע של נקודות זכות, ומכאן השם ״שיטת הצבירה״. שיטה זו הונהגה על־מנת לאפשר לכל תלמיד גמישות מירבית בתכנון קצב הלימודים.

תכנית הלימודים המחייבת את התלמיד היא התכנית המתפרסמת בשנה בה החל את לימודיו בחוג, בתקופת הלימודים התקנית כמפורט לעיל.

מתכונת הלימודים

לימודי התואר הראשון (B.A) מתנהלים בשני מסלולים, הנתונים לבחירתו של התלמיד: מסלול דו־חוגי (בכל החוגים) ומסלול חד־חוגי (בחלק מן החוגים). שני המסלולים שווי־ערך, והיקף הלימודים בהם מגיע ל-120 נקודות זכות. תלמיד צריך לצבור 120 נקודות זכות כדי לקבל תואר ראשון, למעט לימודי משפטים בהם צריך תלמיד לצבור 142 נקודות זכות, בחוג לריפוי בעיסוק צריך תלמיד לצבור 152 נקודות זכות, ולימודי סיעוד ופיזיותרפיה בהם צריך תלמיד לצבור 160 נקודות זכות.

המסלול הדו־חוגי מבוסס על לימודים בהיקף שווה בשני חוגים.  כל חוג מחייב צבירת  מכסה של 60 נקודות זכות במשך כשלוש שנות לימוד. מכסה זו כוללת את כל לימודי החוג, לרבות דרישות מיוחדות, כגון לימודי־עזר, שפות ואשכול העשרה (ראו להלן).

המסלול החד־חוגי מבוסס על מכסת לימודים בחוג אחד בהיקף 72 נקודות זכות ועל שניים־שלושה מיקבצי לימוד במכסה כוללת של 48 נקודות זכות, על־פי הנחיות החוג.

המיקבץ הוא מספר קורסים, בנושא מסויים, הלקוחים מחוגים שונים. מטרת המיקבץ היא להעניק מימד נוסף ללימודי התלמיד שבחר במסלול החד־חוגי, ולאפשר לו התמקדות בתחום אקדמי מוגדר. המיקבצים במערכת השיעורים מופיעים במרוכז בפרק ״מיקבצים״. ליד כל מיקבץ רשום החוג שבו הוא מעוגן, ובתכנית הלימודים של אותו חוג נמצא הסבר על מהות המיקבץ.

ככלל, מוצעים הלימודים במסלול החד־חוגי החל משנת הלימודים השנייה. בחוגים מסויימים ניתן להתחיל במסלול זה מיד עם הקבלה לחוג. תנאי הקבלה למסלול החד־חוגי מפורטים בתכניות הלימוד של החוגים.

יכול חוג להציע לימודים ביותר מאשר מגמת לימודים אחת (מגמה הינה מקבץ קורסים המיועד לתלמידי החוג בלבד, ולא לתלמידי חוגים אחרים); מגמות הלימודים עשויות להתקיים במסלול הדו־חוגי או במסלול החד־חוגי.

קורסי התואר הראשון בחוגים ממויינים ל־3 דרגים בסדר עולה (1.2.3). תנאי המעבר ההכרחיים מדרג נמוך לדרג מתקדם יותר מתבססים על דרישות מיוחדות לכל קורס. השלמת קורס וצבירת נקודות הזכות שהוא מקנה מותנות במלוי דרישות אלה. הערכת הישגי התלמיד נעשית בידי מורה הקורס עם סיום הקורס, על סמך עבודות, בחינות וכדומה. נוסף על תנאי המעבר הכלליים רשאים החוגים לקבוע תנאי מעבר מיוחדים משנה לשנה או מדרג לדרג. תנאים אלה יפורסמו בשנתון האוניברסיטה.

״סטודנטית זכאית״ שנעדרה מבחינה של קורס המהווה ״דרישה מוקדמת״ לקורס אחר, או לשנת לימודים מתקדמת, זכאית ללמוד ״על תנאי״ בקורס המתקדם או בשנה מתקדמת.

בתחילת הקורס ימסור המורה לתלמידיו את תיאור מהלך הקורס, הדרכים להערכת הישגי התלמיד, רשימה ביבליוגרפית, דרישותיו להגשת תרגילים וכן דרישותיו לנוכחות. תלמיד המשרת במילואים רשאי במהלך שירותו להיעדר משיעורים שיש בהם נוכחות חובה. ״סטודנטית זכאית״ זכאית להיעדר מ–30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנטית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו. תקופת ההיעדרות המותרת עבור סטודנטית לאחר לידה תעמוד על שישה שבועות או 30% מכלל השיעורים – לפי הגבוה.

בן או בת זוג לסטודנטית זכאית יהיו זכאים לחופשה בת שבוע מהלימודים.

תלמיד רשאי לצבור בשנת לימודים אחת עד 44 נקודות זכות. במקרים מיוחדים רשאי ראש החוג לאשר למעלה ממספר זה, לפי שיקוליו. חוג רשאי לאשר לתלמיד הלומד לתואר B.A עד 2 נקודות זכות בכל חוג בתקופת לימודים, עבור השתתפות בחמישה ימים מצטברים בשנתיים של כנסים מדעיים/ימי עיון. סטודנטים אשר יעסקו בפעילות חברתית התנדבותית על–פי הקריטריונים שאושרו על–ידי הוועדה לפעילות חברתית, יהיו רשאים לקבל בגינה, 4 נקודות זכות אקדמיות בהיקף של קורס אחד, למעט התלמידים בתוכנית המשותפת לפקולטה למשפטים ולחוגים אחרים אשר יקבלו פטור מ־2 נקודות זכות, שיקבע בתיאום עם ראש החוג על־פי בחירתו של הסטודנט. שירות מילואים ממושך (למי שמשרת מעל 18 יום) יוכר כפעילות חברתית־התנדבותית המזכה ב־2 נקודות זכות אקדמיות, באישור הוועדה לפעילות חברתית. פרטים נוספים ניתן לקבל בדיקנט הסטודנטים. תלמיד לא יוכל לקבל הכרה מעל 4 נקודות זכות במכלול לימודים (כולל לימודים במסלול חד־חוגי), גם אם ישתתף ביותר מפעילות אחת.

 1. אשכולות העשרה

חזון אוניברסיטת חיפה הוא שהסטודנטים שלנו ייחשפו למגוון רחב של תחומי העשרה, מעבר לחוגי הלימוד הדיסציפלינאריים בהם הם לומדים (הן במתכונת דו–חוגית והן במתכונת חד–חוגית). החל משנת הלימודים תש״פ כל סטודנט/ית לתואר ראשון יהיה חייב ללמוד, בנוסף על חוגי הלימוד שלו, אחד משני אשכולות ההעשרה הבאים. היקף הלימודים בכל אשכול הוא בהתאם להחלטת החוג. לפיכך, על כל סטודנט/ית לבדוק בדף הבית של חוגו אילו אשכולות פתוחים בפניו ומה היקף נקודות הלימוד שעליו ללמוד באשכול בו בחר/ה. סטודנט/ית יכול לבחור ללמוד רק באשכול אחד, אלא אם קיבל אישור מפורש מחוגו שהוא יכול ללמוד ביותר מאשכול אחד. השלמת הלימודים באחד מאשכולות ההעשרה מהווה תנאי לקבלת התואר. ציוני קורסי האשכולות משוקללים בציון הסופי של התואר. את אשכולות ההעשרה ניתן ללמוד בכל שלב במהלך התואר הראשון. לפרטים נוספים: 

http://eshcolot.haifa.ac.il/

1.1 אשכול דרך הרוח

תכנית “דרך הרוח“ הינה הצעד הראשון בראיית התואר הראשון כשלב מרחיב אופקים, היוצר בסיס רחב יותר לאדם משכיל ופתוח. התכנית מציעה אשנב להשכלה רחבה יותר ולנושאים שהינם מחוץ לתחום ההתמחות הרגיל של הסטודנט. הקורסים הנכללים בדרך הרוח מייצגים את כל תחומי הידע הנלמדים באוניברסיטת והם נבחרו לתכנית בקפידה על פי איכותם הגבוהה בעבר והן על פי נושאם אשר הינו רחב דיו ובעל ענין רב. הקורסים מועברים על ידי טובי המרצים באוניברסיטה. אתר זה מציג בפניכם פרטים על התכנית, הקורסים והמרצים המשתתפים, וכן החובות החלות על התלמידים. הרישום לקורסים יתבצע תחת אחת מתכניות הלימודים של התלמיד וציוניהם ישוקללו בציון הסופי של התואר. את הקורסים ניתן יהיה ללמוד באחת משנות הלימוד לתואר וסיומם בהצלחה הינו תנאי לקבלת תואר בוגר.

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.

2.1 אשכול חדשנות ויזמות

בעולם העבודה הדינאמי, המיומנויות החשובות ביותר הן חדשנות ויזמות. מיזמי הזנק (סטארט-אפ) הינם המנוע של הכלכלה החדשה וארגונים ותיקים מצפים מעובדיהם להציג ולהוביל רעיונות חדשניים. עובדים השולטים במיומנויות אלו זוכים ליתרון מובהק בשוק העבודה.

מעבדת החדשנות באוניברסיטת חיפה (Haifa Innovation Labs, HIL) מפעילה מגוון תכניות בתחומי חדשנות ויזמות, עם התמקדות בחדשנות חברתית ויזמות אימפקט (יזמות שמשלבת מטרות עסקיות עם חברתיות). התכניות של HIL שוזרות עקרונות תיאורטיים עם התנסות מעשית, כאשר צוות המרצים והמנטורים משלב אנשי סגל אקדמי ומומחים מהפרקטיקה. בהתאם לחזון האוניברסיטה של תכניות לימוד רב–תחומיות, התכנית בחדשנות ויזמות שמה דגש על שילובים בינתחומיים.

אשכול קורסי הבחירה בחדשנות ויזמות מהווה את הנדבך הראשון בתכניות של HIL, ומטרתו לחשוף את הסטודנטים להיבטים שונים בעולם החדשנות והיזמות. האשכול כולל קורסים עבור סטודנטים בשלבים שונים בלימודיהם: החל משנת הלימוד הראשונה בתואר הראשון ועד לקורסים עבור תלמידים לתארים מתקדמים. שיטת הלימוד בקורסים הינה על בסיס פרויקטיםproject-based learning.

סטודנטים שיקחו חלק בתכנית ירוויחו:

* חשיפה למתודולוגיות, כלים ותכנים בנושאי חדשנות ויזמות
* התנסות בעבודה עם צוות רב-תחומי, כמקובל בתעשיה
* לימוד ע"י אנשי מקצוע מהתעשיה
* הרחבת האפשרויות לתעסוקה עתידית

למי שמעוניין, הקורסים באשכול זה יהוו שלב מקדים לקראת המשך ההכשרה בחדשנות ויזמות, ובפרט הפרויקט הרב-תחומי ("המשתלה").

בנוסף, HIL מציעה גם תכניות שאינן בקרדיט אקדמי, למשל קרן לקידום מיזמים סטודנטיאלים, HIL Fund.

על כל סטודנט/ית הבוחר באשכול זה לבדוק בתקנון הלימודים בחוגו כמה נקודות עליו ללמוד באשכול זה.

בחינת ידע בעברית

מועמדים שלא כתבו את בחינת הכניסה הפסיכומטרית או את בחינות הבגרות בעברית או מועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי־ספר תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא היתה עברית, יידרשו להיבחן בבחינת ידע בעברית. מועמדים החייבים בבחינה בעברית ואשר לא עמדו בה, לא יתקבלו לאוניברסיטה.

יחד עם זאת, מועמדים שלא עמדו בדרישות הקבלה בעברית יתקבלו ללימודים, במידה וציון הפסיכומטרי שלהם יהיה 500 ומעלה וציון היע״ל שלהם 90 לפחות. המשך לימודיהם באוניברסיטה יותנה בעמידה בבחינה בעברית (יע״ל) בציון 120 עד סוף השנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה.

עמידה בבחינת יע״ל היא תנאי מעבר לשנה ב׳. לא תאושרנה הארכות על תנאי, דהיינו מועמד שהתקבל על תנאי ולא עמד בו בתום שנת הלימודים הראשונה, לא יוכל להמשיך בלימודיו עד אשר ישלים את התנאי שהוטל עליו.

סטודנטים אלו יוכלו לחלופין ללמוד קורס אוריינות עברית במסגרת המכינה האוניברסיטאית. אלה שיעמדו בדרישות הקורס וציונם הסופי בקורס יהיה 85 ומעלה יקבלו פטור ממבחן יע״ל. חובה על הסטודנטים להתחיל את לימודי העברית בסמסטר הראשון ללימודיהם ועליהם לעמוד ברמה הנדרשת עד הסמסטר העוקב את תחילת לימודיהם.

בוגר מכינת העולים במסגרת המכינה האוניברסיטאית שיקבל ציון 85 ומעלה בקורס השלמה בעברית, שיתקיים במסגרת המכינה האוניברסיטאית, לאחר תום לימודיו במכינת העולים, יוכל לקבל פטור מהבחינה בידע בעברית. הבחינה בידע בעברית נערכת לפחות פעמיים בכל שנה. מידע על מועדי מבחני יע״ל או יעלנט (מבחן יע״ל ממוחשב) מפורסם באתר האוניברסיטה 7 מועמדים.

אנגלית כשפה זרה

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת מיון באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה המופיע בשנתון.

הכרה בלימודים אקדמיים קודמים

א.  תלמיד המבקש להתקבל לאוניברסיטת חיפה על־ סמך לימודים קודמים באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יגיש עם הרשמתו אישור לימודים רשמי מהמוסד בו למד. באישור יפורטו לימודיו וציוניו.

ב.  ועדת הקבלה של החוג שבו מבקש המועמד ללמוד, תחליט, על־סמך אישור הלימודים שהמציא, על תנאי קבלתו ועל הצורך בחיובו בעמידה בבחינת הכניסה הפסיכומטרית. כמו כן תחליט הוועדה על היקף ההכרה בלימודיו הקודמים ותקבע את תכנית לימודיו באוניברסיטת חיפה.

 בסמכות וועדת הקבלה החוגית להעניק פטור מקורסים שנלמדו באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ובלבד שתאריך סיום הקורס הנלמד הוא עד 7 שנים מיום ההכרה. בסמכות החוג לא להכיר בלימודים קודמים.

ג.  קורסים שנלמדו באוניברסיטת חיפה או במוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון הסופי של התואר.

ד.  ועדת הקבלה של החוג לא תכיר בקורסים שבהם לא השיג התלמיד ציון ״עובר״ לפחות במוסד בו למד.

ה.  החוג יעביר סיכום החלטותיו בכתב לאגף מינהל התלמידים ולידיעת התלמיד. הסיכום יכלול את תנאי הקבלה וכן את פירוט הקורסים שהוכרו, חישוב נקודות הזכות עבורם ומכסת הלימודים הנדרשת לקבלת התואר.

ו.  תלמיד יהיה זכאי לקבלת תואר מאוניברסיטת חיפה רק אם צבר בה לפחות 40 נקודות זכות.

ז. הכרה בלימודים קודמים אינה פוטרת אוטומטית משכר לימוד.

הכרה בלימודים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה אחר

תלמידי שנה ג׳ רשאים להגיש בקשה ללמוד את חובות השנה השלישית באוניברסיטה אחרת בארץ או בחוץ לארץ ולקבל את התואר מאוניברסיטת חיפה. ראש החוג ידון ויחליט בכל מקרה לגופו.

הכרה בלימודים קודמים במוסדות לא אקדמיים

בסמכות וועדת הקבלה החוגית להעניק פטור על קורסים שנלמדו במוסד לא–אקדמי ובלבד שתאריך סיום הקורס הנלמד הוא עד 6 שנים מיום ההכרה. קורסים אלו יוזנו ללא ציון ולא ישוקללו בציון הסופי. בסמכות החוג לא להכיר בלימודים קודמים.

הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד

א. החליט תלמיד להפסיק את לימודיו, יודיע על כך בכתב לחוגי לימודיו ולאגף מינהל התלמידים.

ב.  תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה, חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים.

ג.  תלמיד המבקש לחזור ללימודים לאחר הפסקה באחד מחוגי לימודיו, חייב לעבור הליכי הרשמה רגילים, למרות שהמשיך בלימודים סדירים בחוגו השני.

ד. אם התקופה שבין הפסקת לימודי התלמיד לבין חידושם אינה עולה על שתי שנות לימוד, הקורסים שאותם למד לפני ההפסקה יוכרו לצורך המשך לימודיו.

ה.  עולה תקופת ההפסקה על שנתיים, רשאי החוג לחייב את התלמיד לחזור על קורסים שכבר שמע ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות (לימודי רענון) לקראת קבלת התואר.

ו. ״סטודנטית זכאית״ רשאית להקפיא את לימודיה (לבצע הפסקת לימודים) לפני מועד הבחינות רטרואקטיבית לסמסטר בו ילדה, ולשמור על זכותה להירשם מחדש ללא תשלום ובלבד שהלימודים לא יידחו מעבר לשנתיים.

הפסקת לימודים ביוזמת האוניברסיטה

ניתן להפסיק לימודיו של סטודנט במקרים הבאים

 1. אי עמידה באחד מתנאי הקבלה הבאים כפי שקבעו עם הקבלה לאוניברסיטה:

 א. לימודי עברית.

 ב. לימודי אנגלית.

 ג. ממוצע ציונים נדרש (בהתאם לתקנון החוג).

 1. הפסקת לימודים בשל אי עמידה ברמה האקדמית במקרים הבאים:

 א. תלמיד שנכשל או לא השלים קורס חובה חייב לחזור עליו במועד הבא בו מתקיים הקורס. נכשל או לא השלים את הקורס במועד זה -יופסקו לימודיו.

במקרה כאמור יהיה התלמיד רשאי להירשם מחדש לחוג בתום תקופה של שלוש שנים, ויהיה עליו לעמוד מחדש בתנאי הקבלה של החוג, כפי שיהיו באותו מועד.

מובהר כי בתום תקופה זו, ייחשב התלמיד לתלמיד חדש ולא יהיה זכאי להכרה בקורסים קודמים שלמד.

 ב. אי עמידה בזמן התקני. סטודנט שלא סיים את חובותיו לתואר ראשון במשך שש שנים אקדמיות יופסקו לימודיו.

 ג. חוג רשאי לקבוע תנאי מעבר משלו כמו גם תנאים ייחודיים להפסקת לימודים בהתאם לתקנון הלימודים של החוג.

נוהל בחינות וציונים

 1. נוהל בחינות

1.1 נוהל זה מתייחס לבחינות כדלקמן:

 – בחינות מעבר (חורף, אביב, קיץ) – מועד בחינה רגיל (מועד א׳) ומועד בחינה נוסף (מועד ב׳).

 – הבחינות בכל המועדים ובדיקתן יהיו במתכונת וברמה דומות ככל הניתן.

 – כל יתר הבחינות תיערכנה בהתאם להסדרים פנים־חוגיים, כפי שיובאו לידיעת התלמידים בתחילת הקורס. משקלו של מבחן אמצע לא יעלה על 20% בציון הסופי.

1.2 נוהל בחינות וציונים אינו חל על בחינות כניסה חוגיות אלא אם החוג יחליט אחרת.

1.3 הבחינות ירוכזו בתקופה העוקבת את סמסטר א׳ וב׳ (ייתכנו בחינות יום אחרי יום ואף שתיים ביום).

1.4 רשאי להיבחן תלמיד אשר:

 1.4.1   נרשם לקורס.

 1.4.2   מלא את כל החובות האקדמיות של הקורס, ושמו מופיע ברשימת הזכאים שאושרה על ידי המורה.

1.5  כשבועיים לפני מועד הבחינות תשלח לכל התלמידים הודעה בדבר סדרי ואופן הנפקת אישורי כניסה לבחינות. על סטודנט המבקש להיבחן במועד ב׳ חלה חובת רישום מוקדם למועד ב׳ באמצעות פורטל הסטודנטים, החל משבועיים לפני תאריך הבחינה ועד יומיים לפני תאריך הבחינה. תקופת הרישום לכל בחינה מופיעה במסך הרישום.

1.6  לפני חלוקת השאלון לנבחנים יזוהו התלמידים לפי תעודה מזהה רשמית עם תמונה (תעודת זהות, דרכון, רשיון נהיגה, תעודת סטודנט) ואישור כניסה לבחינות.

1.7 הנבחן יגיע לחדר הבחינה רבע שעה לפני תחילתה כשברשותו תעודה מזהה רשמית עם תמונה (תעודת זהות, דרכון, רשיון נהיגה, תעודת סטודנט) ואישור כניסה לבחינות. תלמיד שאין ברשותו אחד מאלה, וכן תלמיד ששמו אינו מופיע ברשימת הנבחנים, יוכל להיבחן עם הצגת אישור מיוחד מהמחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד באגף מינהל התלמידים, התקף אך ורק לבחינה מסויימת, בתאריך ובשעה הנקובים בו.

1.8 משך הבחינה הוא כזמן המצויין על השאלון, אך לא יעלה על שעתיים וחצי (150 דקות). בכל בחינה תתאפשר הארכה של עד חצי שעה לכל היותר, על פי שיקול דעתו של המרצה (במקרה כזה יאשר זאת בדו״ח הפיקוח בחתימת ידו). לסטודנטיות בהיריון תינתן תוספת זמן בבחינה שלא תפחת מ-25% ממשך הבחינה ולא יותר מחצי שעה מכל זמן הבחינה. כמו כן תתאפשר תוספת זמן לאוכלוסיות מיוחדות: לתלמידים אשר שפת אמם אינה עברית, ושלא למדו בשפה זו כשפה ראשית בבית ספר תיכון או במוסד אקדמי מוכר, וכן לתלמידים שלא למדו מקצועות ליבה, יוארך  משך הבחינה, בקורסי חובה, דרג אחד, שנה א׳, ברבע שעה לכל שעת בחינה ולא יותר מחצי שעה לכל זמן הבחינה; חוגים רלוונטים המעונינים בשינוי ההחלטה לגבי הארכת זמן בבחינות, יעבירו את בקשתם לדיקן הסטודנטים. על התלמידים לקרוא בעיון את תקנון החוג בשנתון זה ולבדוק באלו קורסים לא תינתן הארכת זמן.

1.9 השימוש בחומר עזר בבחינה הוא בהיתר המורה בלבד, ואם כתוב הדבר בשאלון הבחינה. כמו כן אסור לתלמיד להשתמש בנייר כתיבה שלא סופק על ידי מדור הבחינות.

1.10 במועד חוזר (מועד ב׳ או מועד מיוחד) יוכל התלמיד, המחליט לא לכתוב את הבחינה, לציין זאת על גבי המחברת ולעזוב את חדר הבחינה כעבור חצי שעה מתחילתה.

  – בחינה שהסטודנט ויתר על השתתפותו בה היא מועד לכל דבר ועניין.

 – אין זכות ויתור לתלמיד שניגש לבחינה בפעם הראשונה (ויתור על בחינה במועד ראשון פירושו נכשל).

 – בתום חצי שעה מתחילת הבחינה לא ייכנס תלמיד לבחינה.

 – אחרי תחילת הבחינה לא יעזוב הנבחן את חדר הבחינה עד לסיומה, אלא באישור מפורש של המורה או המשגיח, ולא לפני תום חצי שעה מתחילת הבחינה.

 – במידה וקיבל אישור לעזוב על התלמיד להחזיר למשגיחות את השאלון ואת מחברות הבחינה טרם צאתו.

1.11 בבחינה הנמשכת שעה וחצי ומעלה, אין לצאת מחדר הבחינה בחצי השעה הראשונה של הבחינה ובחצי השעה האחרונה של הבחינה. יציאה מחדר הבחינה מחוץ למועדים אלה תתאפשר בבחינות הנזכר לעיל רק במקרים בהם אושר הדבר מראש, על ידי מדור הבחינות, אחרי שהתלמיד הציג אישור רפואי מתאים. לא תותר יציאה מחדר הבחינה של יותר מנבחן אחד בו זמנית. לסטודנטיות בהיריון אישור ליציאה חריגה לשירותים במהלך בחינה.

1.12 בבחינה יהיה נוכח המרצה או מי שהוסמך מטעמו לכך באישור ראש החוג. חובת נוכחות המרצה בבחינה חלה על כל מועדי הבחינות (מועד א׳, ב׳ מיוחד). במועד ב׳ ובמועד המיוחד חובת נוכחות המרצים בבחינה תהיה בחצי שעה הראשונה.

במועד א’ חובת הכניסה של המרצה או מי מטעמו שהוסמך לכך באישור ראש החוג, תהיה לאחר 20 דקות מתחילת הבחינה ולא יאוחר מ–30 דקות לפני סיומה. אם עד מועד סיום הבחינה, המרצה או מי מטעמו לא הגיע לחדר הבחינה כנדרש, רשאי יהיה התלמיד לבקש מהבוחן לסמן את מחברת הבחינה ב״לא לבדיקה״. הדבר יחשב כאילו התלמיד לא נבחן באותה בחינה והוא יהיה זכאי אז למועד מיוחד בהשגחת המרצה או מי מטעמו שהוסמך לכך באישור ראש החוג.

1.13 במקרה של חשש לפגיעה בטוהר הבחינה, דיקן הפקולטה על דעת הרקטור, רשאי לבטל בחינה ולהורות על בחינה חוזרת.

 1. סדרי בחינות ופרסום ציונים

2.1 בחינות סוף סמסטר תהיינה בחופשת הסמסטר. בהסכמת המורה ובאישור הדיקן ניתן לקיים בחינות סוף סמסטר בשיעור האחרון.

2.2 עם גמר הבדיקה ולא יאוחר מעשרה ימי עבודה ממועד הבחינה, יעביר המורה את התוצאות במערכת המקוונת.

2.3 מורה שלא יוכל למסור את הציונים במועד (מפאת מחלה, שירות מילואים וכדומה) ימסור את הציונים לא יאוחר מאשר עשרה ימים מיום שובו לעבודה.

2.4 לא נמסר ציון במועד, ידאג דיקן הפקולטה לכך שהתלמיד לא יינזק ויוכל להמשיך בלימודיו.

2.5 על כל אובדן מחברת בחינה שלא באשמתו של הנבחן, ידווח מיד לראש החוג.

במקרים אלו ייקבע ציונו של התלמיד בבחינה באחת הדרכים הבאות, בתאום עם מורה המקצוע ובאישור ראש החוג: על־ידי בחינה מחדש; או על־ידי כלל המרכיבים האחרים של הציון הקיימים באותו מקצוע (כגון: בחנים ובחינות שהתקיימו במהלך הקורס, תרגילים, עבודות וכדומה); או על פי ממוצע הציונים של כל לימודיו באותו סמסטר או באותה שנה.

 1. מועדי הבחינות

3.1 בכל קורס בו מתקיימת בחינה יקבע מועד בחינה רגיל ומועד בחינה נוסף. זכאים להבחן במועד הנוסף:

 – תלמידים שנכשלו במועד הרגיל או מבקשים לשפר את ציונם.

 – תלמידים שלא ניגשו למועד הרגיל.

 בכל מקרה בו תלמיד ניגש לשתי בחינות באותו קורס, הציון שהשיג בבחינה האחרונה הוא התקף.

3.2 לתשומת לב התלמידים: חלה חובת רישום מוקדם לבחינות במועד ב׳.

3.3 קיומם של שני המועדים אינו מקנה זכות להבחן בקורס מחוץ למועד הרגיל ולמועד הנוסף, בתאריכים בהם נקבעו. דהיינו, רק תלמידים שלא ניגשו למועד הרגיל או למועד הנוסף מחמת נבצרות (כמפורט בסעיף 5 להלן) יהיו זכאים למועד חריג.

 1. זכות העיון במחברת הבחינה

 תלמיד המבקש לעיין במחברת הבחינה יהיה רשאי לעשות זאת. ניתן לעיין במחברת תוך 10 ימים מיום פרסום הציונים.

 1. מועד חריג

זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') בשל אחד המצבים המפורטים להלן:

– מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ־4 שעות.

– תלמיד במתכונת דו–חוגית או במתכונת חד–חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי חובה בשני ימים עוקבים.

– סטודנטית לאחר לידה – ״סטודנטית זכאית״ רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנזכר לעיל, במועדי הבחינות המקובלים.

– ״סטודנטית זכאית״ (הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות) תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד (מועד ב׳, מועד חריג וכדומה).

– בן או בת זוג ל״סטודנטית זכאית״ יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

– חתונה של הסטודנט – זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה 3 ימים לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.

– ברית לבנו של הסטודנט –  זכאי  למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

– תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת של 7 ימים ברצף לפחות )ניתן להנפיק עד שני אישורים לתקופה אשר מייצרת רצף; האישורים יונפקו על ידי הרופא המטפל; לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים) או אשפוז בבית חולים למשך יומיים ברצף לפחות. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר המיון.

– תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

סטודנט במילואים

 א. סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים מאחד ממועדי הבחינה שנקבעו, זכאי להיבחן במועד חריג.

 ב. סטודנט אשר נעדר משני מועדים עקב שירות מילואים, יזכה לגשת לשני מועדים חריגים.

 ג. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר) במהלך סמסטר, זכאי לגשת למועד חריג בכל בחינה אשר תתקיים עד תום אותו סמסטר.

 ד. מי ששרת 10 ימי מילואים רצופים או 21 ימים ומעלה (מצטבר), בתקופת שנים עשר החודשים מיום תחילת הלימודים, זכאי למועד בחינה חריג, בקורסים אליהם היה רשום בזמן התקופה בה שרת במילואים.

 ה. שירות מילואים תוך כדי תקופת הבחינות או בסמוך לה יהיה זכאי למועד חריג.

5.1 אישור לגשת לבחינה במועד החריג בשל אחת הסיבות המפורשות למעלה יינתן ע״י ועדה פקולטטית מיוחדת שתוקם לצורך זה בפקולטה/ביה״ס עצמאי. הועדה תדון בבקשות למועד חריג בגין שירות מילואים או במקרים חריגים שאינם קשורים בשירות מילואים, שבגללם נבצר מן התלמיד לגשת למועד רגיל או למועד נוסף. טופס הבקשה יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד תום לימודיו.

הועדה הפקולטטית מוסמכת לתת הרשאות לוועדות חוגיות לאשר את המועד החריג בתנאי שהאישור יהיה בהתאם לנוהל, לוועדה הפקולטטית יועברו ערעורים או בקשות החורגות מהנוהל.

  אישור לגשת למועד חריג יינתן על סמך אישורים תקפים כדלקמן:

  – אישור על שירות מילואים פעיל מצה"ל.

  – אישור אשפוז של בית־חולים, כפי שנכתב לעיל.

  – אישור משרד הפנים על מקרי לידה או מוות.

  – צילום טופס מועדי הבחינות הנשלח לכל תלמיד ממינהל התלמידים.

  – אישור של רופא על מחלה ממושכת כפי שנכתב לעיל.

  – אישור על שמירת היריון או טיפולי פוריות 21 ימים ומעלה במהלך סמסטר.

5.2   לתלמידים שבקשתם אושרה ייקבע מועד חריג כדלקמן:

5.2.1  לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר א׳ – במרוצת סמסטר ב׳.

5.2.2  לגבי קורסים המתקיימים בסמסטר ב׳ – בסוף חופשת הקיץ.

5.2.3 אם מהווה הקורס בו נקבע לתלמיד מועד חריג דרישת־קדם, יורשה התלמיד להתחיל בלימודיו בקורס המתקדם. המשך ההשתתפות תוכר לו רק לאחר שיעמוד בבחינה בקורס.

5.3 תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה מבלי להודיע על כך למזכירות החוג חמישה ימים מראש יוטל עליו קנס כספי.

 1. ציונים, כישלונות וכללי מעבר

6.1 הציונים יירשמו במספרים מ־0 עד 100 או בקורסים מסויימים במלים ״עובר/נכשל״.

6.2  תלמיד יקבל נקודות זכות בקורס בו השיג ציון 51 ומעלה. חוג רשאי לקבוע ציון גבוה יותר כתנאי מוקדם להשתתפות בקורסים מתקדמים או במעבר מדרג לדרג, שלא תוקן באחד ממועדי הבחינה.

6.3 ככישלון במקצוע ייחשב ציון ״נכשל״ קרי, ציון נמוך מהציון שקבע החוג כתנאי מוקדם להשתתפות בקורסים מתקדמים או במעבר מדרג לדרג, שלא תוקן באחד ממועדי הבחינה.

6.4  כישלון בקורס חובה או אי השלמתו מחייבים חזרה על הקורס במועד הבא בו מתקיים. אי עמידה בדרישות קורס חובה כמוה ככישלון. נכשל התלמיד פעמיים, יופסקו לימודיו באותו מסלול/חוג שבו הקורס הינו חובה.

6.5  כל ציוני הקורסים שהתלמיד צבר במהלך לימודיו, כולל מועדי א׳, ב׳, קורסים חוזרים וכדומה, יישמרו במאגר הממוחשב של אגף מינהל התלמידים.

6.6  קורס שתלמיד חזר עליו ותיקן ציון נכשל, יופיע הקורס בגליון הציונים רק פעם אחת עם הציון החדש (ללא סימון מיוחד).

6.7 קורסים עודפים לתואר לא יכללו בחישוב הממוצע המשוקלל של ציוני התלמיד ויסומנו בגיליון הציונים בכוכבית.

6.8 ציון ״נכשל״ ישוקלל ויישאר רשום בגיליון הציונים כל עוד לא השלים התלמיד את מכסת לימודיו לתואר וכל עוד לא תיקן את ציונו באותו הקורס שבו נכשל. תיקן התלמיד את ציון ה״נכשל״  – יימחק הציון מגיליון הציונים. השלים התלמיד את מכסת לימודיו לתואר, יימחקו מגיליון הציונים כל ציוני ה״נכשל״.

6.9 בגליון הציונים אשר התלמיד מקבל עם סיום לימודיו לתואר ראשון, לא יופיעו קורסים שיש בהם ציון נכשל ולא יופיעו סימונים מיוחדים (כגון ״ח״).

6.10 הציון ״נפסל״, שנרשם לתלמיד עקב החלטת רשויות המשמעת לבטל לו קורס/בחינה, יופיע בתדפיס הציונים שיקבל התלמיד במהלך לימודיו, אך לא יופיע בגיליון הציונים, שיקבל עם סיום לימודיו לתואר ראשון.

6.11 תלמיד שנרשם לקורס ולא עמד בדרישות הקורס יירשם לו ציון ״לא השלים״. ציון זה לא יופיע בגיליון הציונים אשר התלמיד מקבל עם סיום לימודיו לתואר ראשון ובלימודי תעודה.

6.12 בכל מקרה בו תלמיד ניגש לשתי בחינות באותו קורס, הציון שהשיג בבחינה האחרונה הוא התקף.

 1. נוהל ערעורים על ציונים

 א. נוהל ערעורים על ציוני בחינות

7.1 תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך יומיים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב למורה הקורס באמצעות מזכירות החוג. תוצאות הערעור ידווחו למערער באמצעות מזכירות החוג. טופס הערעור על ציון יישמר בתיקו האישי של התלמיד עד סוף לימודיו.

7.2 מחברת הבחינה תישמר חודשיים לאחר מועד מסירת הציון ובתום תקופה זו תושמד. לא פורסמה ההחלטה בערעור עד שלושה ימים לפני המועד הבא של הבחינה והתלמיד ניגש לבחינה במועד הבא, ייזקף לזכותו הציון הגבוה מבין שני המועדים.

7.3  תלמיד המערער על הציון יהיה מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש, והציון הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי.

7.4 תוצאות הערעור של התלמיד על ציון בחינה הן סופיות ומחייבות.

 ב. נוהל ערעורים על ציוני עבודות

7.5 זכות ערעור תחול על ציון עבודה שבגינה נקבע ציון הקורס.

7.6 ערעור על ציון עבודה יוגש תוך חודש מיום הזנת הציון במערכת הממוחשבת. המרצה יבדוק את הערעור תוך חודש מיום הגשתו. ניתן יהיה להאריך מועדים אלה משיקולים ראויים, בעיקר כאשר הציון פורסם או הערעור הוגש בתקופת חופשה.

7.7 הערעור יהיה מנומק בכתב.

7.8 המרצה יהיה רשאי לבדוק את העבודה כולה מחדש, ויהיה רשאי גם להפחית את הציון. הציון בתום הערעור יהיה ציון סופי ולא ניתן יהיה לערער עליו שנית. החלטת המרצה תהיה מנומקת.

 1. שיפור ציונים

תלמיד המבקש לשפר השגיו בקורס על־מנת להעלות את ממוצע ציוני הB.A, יוכל לעשות זאת באישור החוג עד לקבלת התואר, על ידי הרשמה מחדש לקורס שבו הוא מבקש לשפר ציון ועמידה בכל החובות האקדמיות של הקורס, זאת, אם התלמיד לא שמע בינתיים קורס מתקדם יותר באותו נושא. במקרה זה קובע הציון האחרון.

 1. תרגילים ועבודות לא סמינריוניות

 משך הזמן לבדיקת תרגילים ועבודות לא־סמינריונית יהיה 30 יום ממועד מסירתן.

 1. עבודות סמינריוניות

א.  עבודה בכתב, המוטלת על התלמיד במסגרת סמינריון, מהווה חלק בלתי נפרד מהסמינריון והגשתה היא תנאי לצבירת נקודות הזכות. התלמיד חייב לקבל ציון 60 לפחות בעבודה סמינריונית כדי שהציון יישקלל במניין נקודות הזכות.

ב. על התלמיד להגיש את העבודה הסמינריונית למורה, המנהל את הסמינריון, לפי דרישת המורה ולפי הכללים הנהוגים במקצוע הנלמד. כתיבת העבודה תיעשה בהדרכת המורה.

ג.  עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס. כמו כן תלמידים אשר למדו בסמסטר א׳ רשאים להגיש עבודה סמינריונית עד סוף סמסטר ב׳. תלמידים שלמדו בסמסטר ב׳ רשאים   להגיש את העבודה עד תחילת שנת הלימודים העוקבת. תלמידים אשר למדו בסמסטר קיץ את הקורס רשאים להגיש את העבודה הסמינריונית עד תחילת סמסטר ב׳, בשנה העוקבת. מורה רשאי לדרוש שהעבודה תוגש במהלך שמיעת הסמינריון. תלמיד שהותר לו להגיש עבודה סמינריונית מעבר למועד המקובל (חופשת הסמסטר) אחראי לכך שעבודתו תוגש למורה. (אם ישהה המורה בחוץ לארץ, ידאג התלמיד לשלוח אליו את העבודה בדואר־אויר רשום).

ד.  לא הגיש תלמיד את העבודה הסמינריונית במועד, כמפורט לעיל, יחוייב לחזור על השתתפותו בסמינריון. במקרה זה ייעשה רישומו רק עם אישור בכתב מהמורה והוא יחוייב בתשלום בהתאם לתקנון. בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המורה תינתן לו דחייה נוספת (לתקופה של סמסטר) להגשת העבודה. החוג רשאי להגביל את מספר הפעמים שניתן לחזור על סמינריון.

ה. המורה יסיים בדיקתה של העבודה הסמינריונית תוך 60 יום מיום שנמסרה למזכירות החוג. דרש המורה תיקונים או השלמות לעבודה, יחושב מועד סיום הבדיקה ומתן הציון, 60 יום מתאריך מסירת העבודה בשנית.

ו.  עבודה סמינריונית תוגש למורה בשני עותקים, כשהיא מודפסת ברווח כפול. עותק אחד יישאר בידי המורה והעותק השני יוחזר לתלמיד. רשאי המורה לפטור תלמיד מחובת ההדפסה, אם כתב־ידו ברור וקריא.

ז.  אין התלמיד רשאי לפרסם את העבודה הסמינריונית, אלא באישור המורה בלבד.

ח. סטודנט השוהה בשירות מילואים או חזר משירות מילואים בתקופה של 14 ימים לפני מועד הגשת העבודה, יידחה מועד הגשת העבודה החלופית כמספר הימים, לפחות, בהם שרת במילואים וזאת בתאום עם רכז המילואים (עבודות סמינריוניות ולא־סמינריוניות).

 דחייה וביטול של עבודות:

 בכל מקרה בו הפסיד סטודנט, עקב שירות במילואים של 14 יום ומעלה ברציפות, מעל ל–8 עבודות, יחולו הכללים הבאים:

 1. כל מוסד יקבע כללים אשר ימסדו את השילוב הנדרש בין הפתרון הבא לידי ביטוי בדחייה של מועד הגשת המטלה לבין ביטולה. כללים אלו ייקבעו תוך מתן דגש ראוי למשמעות האקדמית של המטלה, ובתיאום עם רכז המילואים.
 2. לעניין סעיף זה, כל ביטול חובת הגשה יבוא לידי ביטוי בהתאמת המשקל היחסי של מרכיבי הציון הסופי בקורס.
 3. לעניין סעיף זה, לא יבוטלו עבודות אשר משקל בציון הסופי הינו 10%.

ט. ״סטודנטית זכאית״ אשר לא הגישה עבודות במועדים שנקבעו כי אלה חלו בתקופת היותה לפי אישור רפואי, בשמירת היריון או בטיפולי פוריות, רשאית להגיש את העבודות או עבודות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, ובתיאום עמו, באיחור של 7 שבועות מתום תקופת היותה ״סטודנטית זכאית״.

י. ״סטודנטית זכאית״ רשאית להגיש עבודות שניתנו בסמסטר בו ילדה (ומועד הגשתן לאחר הלידה), או עבודות חלופיות בהתאם להחלטת המרצה, באיחור של 7 שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת העבודות או מתום תקופת היותה ״סטודנטית זכאית״ (המאוחר מבין השניים). עבור הגשת העבודות במועד החדש שנקבע לא יגבה תשלום נוסף.

 1. ציון גמר לקבלת תואר

11.1 לכל תלמיד באוניברסיטה ייקבע ציון גמר לתואר על בסיס ממוצע משוקלל של ציוניו במקצועות הלימוד הכלולים בתכנית הלימודים של החוג. הממוצע יתבסס על כל ציוני התלמיד, כולל ציונים נמוכים שמתחת ל־15. ציון נכשל יושמט מחישוב הממוצע, רק לאחר שתוקן. החוג יקבע את מרכיבי ציון הגמר ושיקלולם. דרך השיקלול תובא לידיעת התלמידים.

 תלמיד, שלמד קורסים מעבר למכסה הנדרשת, זכאי לבקש חישוב ממוצע סיום תואר מסך הנקודות שלמד בתנאי שסך הנקודות מעבר למכסה הנורמטיבית לא יעלה על 8 נקודות.

11.2 החוג/הפקולטה/בית הספר – רשאים לדרוש ציון גמר הגבוה מציון המעבר במקצוע בודד.

סיום הלימודים לתואר ראשון

תלמיד רשאי ליזום פניה לקבלת אישור על זכאותו לתואר בשלב שבו עמד בכל דרישות הלימודים לתואר לרבות קבלת ציון עובר בכל הקורסים כנדרש ובתנאי שאיננו מתכוון לתקן, לשפר או לחזור על קורס כלשהו.

תלמיד שסיים את כל חובותיו בחוג, אך טרם ביקש אישור זכאות לתואר יוסמך באופן חד־סטרי על ידי האוניברסיטה. לתלמיד תינתן אפשרות ערעור תוך 30 יום מקבלת ההודעה בדואר. תלמיד שיממש אפשרות הערעור יהיה חייב להשלים את כל חובותיו לתואר בתוך שנה מיום הערעור. תלמיד לא יקבל תעודת בוגר אם לא השיג ממוצע ציונים משוקלל של 60 לפחות, בכל אחד מהחוגים.

תאריך הזכאות לתואר

תאריך הזכאות לתואר יהיה תאריך הבחינה האחרונה או תאריך הגשת העבודה האחרונה, המאוחר מבין השניים.

זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה

א.  תלמיד שממוצע ציוניו (באחד מחוגי לימודיו) הינו בעשירון העליון של השגי התלמידים במחזור שלו בחוג, יהיה זכאי לתעודת בוגר בהצטיינות, ובלבד שממוצע ציוניו בחוג בו הוא מקבל תעודת בוגר בהצטיינות, הינו 85 ומעלה. 

ב. תלמיד שממוצע ציוניו (באחד מחוגי לימודיו) הינו ב־3% העליונים של השגי התלמידים במחזור שלו בחוג (ובלבד שהמספר לא יעלה על 20% מכלל המצטיינים בחוג), יהיה זכאי לתעודת בוגר בהצטיינות יתירה, ובלבד  שממוצע ציוניו בחוג בו הוא מקבל תעודת בוגר בהצטיינות יתירה, הינו 90 ומעלה.

ג. מתן זכאות לתעודת בוגר בהצטיינות ובהצטיינות יתרה יינתן אך ורק לסטודנטים אשר למדו מעל 90% מנקודות זכות לתואר בחוג בו למדו באוניברסיטת חיפה.

ד. על יסוד המלצה מנומקת של ראש החוג רשאי הדיקן/ראש בית הספר לאשר הענקת תעודת בוגר בהצטיינות או תעודת בוגר בהצטיינות יתרה, גם אם המועמד איננו עומד בכל  הקריטריונים האמורים בסעיף א-ג.

חוג לאחר תואר

א. ״חוג לאחר תואר״ בתכנית דו־חוגית

בעלי תואר ״בוגר  ממוסד מוכר להשכלה גבוהה״, המבקשים ללמוד חוג לימודים נוסף  מתוך תכניות דו־חוגיות לקראת התואר הראשון, ידרשו לעמוד בדרישות של לפחות שני שליש ממכסת הנקודות של תכנית הלימודים הדו־חוגית, וזאת באישור החוג.

עם סיום הלימודים יקבל התלמיד אישור גמר על סיום חובותיו שיאפשר לו להציג מועמדותו ללימודים לתואר שני בחוג הלימודים הנוסף אותו למד.

ב. תעודת ״בוגר אוניברסיטה״ נוספת

בעלי תואר ״בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה״, המבקשים ללמוד לתואר ״בוגר אוניברסיטה״ נוסף, יידרשו ללמוד לפחות שני שליש מתכנית הלימודים המלאה בחוג (חד או דו–חוגית) וזאת באישור החוג.