סמכויות עובדי אגף הביטחון והבטיחות

עובד אגף ביטחון ובטיחות נושא בסמכויות כלהלן, לצורך ביצוע מכלול תפקידיו (וזאת מבלי לגרוע מהוראות הנוהל המתייחסות לתפקידיהם וסמכויותיהם של ראש אגף הנדסה, תשתיות וביטחון / ראש מחלקת ביטחון / הממונה על החניה / כונן בכיר:

 1. בדיקת זהותו של כל אדם, בין בכניסות לשטח האוניברסיטה ובין בתחומי שטחה.
 2. מניעת כניסה של כל אדם המסרב להזדהות לשטח האוניברסיטה ו/או לכל בנין, חדר, ומתקן אחר שבתחומה ו/או הוצאת אדם כאמור משטח האוניברסיטה.
 3. עיכוב חשוד עד לבוא המשטרה.
 4. עריכת בדיקות וחיפושים בחציו של כל אדם ובכלי שברשותו, הן בכניסות לשטח והן בתחומי שטח זה, לרבות בכניסות לבניינים, חדרים ומתקנים אחרים, כולל יציאות.
 5. מניעת כניסת כל אדם המסרב לאפשר חיפוש בחפציו ו/או ברכבו לשטח האוניברסיטה ו/או לאחד המקומות הנזכרים בסעיף 3 לעיל.
 6. מניעת הוצאת רכוש האוניברסיטה משטח האוניברסיטה ע״י מי שאין בידו אישור לעשות כן, כולל חיפוש ברכב יוצא או בתיקים.
 7. סגירת שטחים משטחי האוניברסיטה בפני כלי רכב ו/או בני אדם לצרכי ביצוע טכסים ו/או לצרכי פעולות מנע, חילוץ והצלה, לפי הוראת ממ״ח הביטחון/ממ״ח הבטיחות

 8. הפסקת פעילות פוליטית, ציבורית ואחרת שלא קיבלה אישור משלטונות האוניברסיטה או המתקיימת לא בהתאם לאישור שנתקבל משלטונות האוניברסיטה.

 9. מניעת כניסת רכב לשטח האוניברסיטה ללא אישור המתיר — על פי הוראות האוניברסיטה ונהליה — כניסתו לשטח זה.

 10. מניעת כניסה ו/או חניית רכב במקום בו אין הוא רשאי להחנות.

 11. לפעול ע״פ נוהל ״סינדול רכב״ לכל אותן מכוניות החונות במקומות אסורים לחניה.

 12. הוצאת רוכלים ואנשים אחרים — שפעולתם בשטח האוניברסיטה לא הותרה מפורשות ע״י רשויות האוניברסיטה, על ציודם, משטח זה.

 13. הגשת תלונות — כגון עבירות משמעת ועבירות אחרות כפי שמפורט בתקנון המשמעת.